موزه دکتر حسن نصیری در مرندتکمیل تر میشود

ماجراهای موزه در مرند /مردان بزرگ به عهد خود وفا می کنند

پیرو دیدار دکتر داود عباسی معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند با دکتر حسن نصیری طبق گزارشات موثق دکتر حسن نصیری برای تحویل کلیه لوازم‌و وسایل موزه اعلام آمادگی کرد .

♦️مرد بزرگ‌به وعده خود عمل کرد ولی از شهردار و شورا چه خبر⁉️

به گزارش #جوان_فردا
دکتر حسن نصیری بانی موزه در شهرستان مرند برای تحویل دیگر وسایل اعلام آمادگی کرد
پیرو دیدار دکتر داود عباسی معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند با دکتر حسن نصیری طبق گزارشات موثق دکتر حسن نصیری برای تحویل کلیه لوازم‌و وسایل موزه اعلام آمادگی کرد .
حال با توجه به اینکه موزه دکتر حسن نصیری در زمان‌ مهندس حسین کاوه شهردار وقت با هزاران سنگ اندازی های مختلف کلیه امورات و ساماندهی و نصب ویترینها و ساماندهی روشنائی در دو طبقه به پایان رساند
و در زمان‌دکتر رضا نظری شهردار سابق این موزه با حضور امام جمعه و مقامات عالی شهرستان بصورت رسمی افتتاح شد و این موزه مورد بازدید شهروندان و‌مهمانان قرلر گرفت
طبق توافق های حاصله بایستی ابن موزه توسعه یابد ولی خبری از این توسعه نیست .حال با توجه به( الرجال و الکریم و العهد من الوفا )دکتر نصیری به تعهد خود عمل می نمایدولی خبری ازحرکت شورا و شهردار نیست.
امیداست شورا وشهرداری مرندبا روئیت این خبراین موضوع را جدی بگیرندوباعمل به تعهدات خود در توسعه و دیگر تعهدات راهی تهران شوند