نام اصلی کتاب آینه حق نما یا آینه قدوس است که به داستان مسیح نیز شهرت یافته است

نخستین کتاب فارسی چاپ شده در جهان،در کتابخانه دولتی مسکو نگهداری می شود.

این کتاب حدود هزار صفحه دارد و به زندگی حضرت عیسی ع و پطروس مقدس و بخشی تحت عنوان دستور زبان فارسی می پردازد. زبان فارسی در ان زمان، زبان رایج شبه قاره هند محسوب می شده و مبلغان و استعمارگران غربی به ناچار از این زبان برای رسیدن به مقاصد خود بهره می گرفته اند

نخستین کتاب فارسی چاپ شده در جهان،در کتابخانه دولتی مسکو نگهداری می شود.

کتاب داستان مسیح ع نخستین کتاب فارسی چاپ شده در جهان است که به سال ۱۶۳۹ میلادی در شهر لیدن هلند به چاپ رسیده است و نسخه ای از این اثر در کتابخانه دولتی مسکو نگهداری می شود.

این کتاب حدود هزار صفحه دارد و به زندگی حضرت عیسی ع و پطروس مقدس و بخشی تحت عنوان دستور زبان فارسی می پردازد.
زبان فارسی در ان زمان، زبان رایج شبه قاره هند محسوب می شده و مبلغان و استعمارگران غربی به ناچار از این زبان برای رسیدن به مقاصد خود بهره می گرفته اند.

نام اصلی کتاب آینه حق نما یا آینه قدوس است که به داستان مسیح نیز شهرت یافته است.

نویسنده کتاب خاویر، یک مبلغ کاتولیک است که ابتدا آن را به زبان پرتغالی نوشت و سپس به دستور اکبر شاه به فارسی ترجمه شد و مستشرق هلندی لوییس دیدو آن را منتشر نمود.