تحلیلی بر اخبار مربوط به معرفی رئیس جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند

میابی: تعدادی از همکاران چه آنهائی که درجلسه معارفه وتودیع حضور داشتند وچه آنهائی که دراین جلسه حضور نداشتند هرشخصیتی از اصحاب رسانه تیترتحت عنوان تبریک یا به هرعنوان دیگر مطلبی را انتشار دادند.که جای تقدیر است.

میابی

تحلیلی بر اخبار مربوط به معرفی رئیس جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند

تعدادی از همکاران چه آنهائی که درجلسه معارفه وتودیع حضور داشتند وچه آنهائی که دراین جلسه حضور نداشتند هرشخصیتی از اصحاب رسانه تیترتحت عنوان تبریک یا به هرعنوان دیگر مطلبی را انتشار دادند.که جای تقدیر است.
پایگاه خبری تحلیلی جوان فردا بر این عقیده وسلیقه است که بجای تبریک وتهنیت مطالبی تحت عنوان مشکلات وراه کارها انتشار دهد تا بعداز آشنائی کامل از برنامه های رئیس معرف شده اقدام به تبریک وتهنیت نماید این تبریک ازباب این خواهدبود که مدیرپایگاه خبری وتحلیلی جوان فردا بتواند یک بازوی قوی برای مدیر جدید باشد.بدون آشنا با برنامه هررئیسی بی گداز به آتش نمی زند.چون بعداز تبریک انتقاد، انتقاد درست نخواهد بود.واین تبریک گفتن ها بجز تشریفات معنی دیگری ندارد.
به هرحال درمورخه ۲۱/۴/۱۳۹۵ روز عفاف وحجاب درسالن اجتماعات فرمانداری ، با حضور معاون استاندار آذربایجانشرقی ،فرماندار مرند ودکتر محمد پور مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان وبعضی از روسای ادارت وبا حضور گرم هنرمندان واصحاب رسانه شهرستان آقای فرجی بعنوان رئیس اداره فرهنگ واسلامی شهرستان مرند معرفی شدند.
این جلسه معرفی به نظر ما باید پررونق میشد ولی چرا مانند کمیسیون فرهنگی مجلس شد داوطلب نداشت معلوم نیست!!! آیا این نشان از عدم توجه به امور فرهنگی در سطح کشور ودرسطح شهرستان ما نیست.؟؟مگر جایگاه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی پائین تر از دیگر ادارات است.مگردشمن جنگ فرهنگی با ایران را شروع نکرده است.آیا بی توجهی باین جایگاه را چگونه میتوان توجیه نمود.؟؟
اگر حساسیت بر امر فرهنگ درما جدی باشد باید این جلسه معارفه پررونق تراز دیگر جلسات معارفه می بایست باشد.
یا ما در تفهیم جنگ نرم دشمن مشکل داریم یا سهل می انگاریم .که انشاالله ازباب سهل انگاری نخواهدبود بلکه از عدم توجه می باشد که این موضوع اگر درست باشد خواست دشمن را بجا آورده ایم.!!!
فرماندارمرند در این معارفه اشاره ای به طولانی بودن انتخاب رئیس نمود نمود وگفت حدود چهارماه است این اداره بدون سرپرست ویا بدون مسئول اداره شده است وفقط انتقال قدرت انجام یافته است .اگر چنین است که قطعا چنین است وای بر حال مبارزین فرهنگی ما؟؟؟؟
می بایست دراین جلسه تمام روسای ادارت حضورداشتند بخصوص روسای دستگاه قضائی واطلاعات وامنیت وفرماندهان نظامی وانتظامی وامام جمعه وودیگر روسا می بایست بودند.!!!
اگر با چنین جلسه معارفه انتظار آن را داریم که به جنگ فرهنگی دشمن خواهیم رفت وموفق خواهیم شد سخت در اشتباهیم.!!
آری سخت دراشتباهیم.
قطعا باید بدانیم اثر کار هنرمندان واصحاب رسانه در مبارزه با فرهنگ غرب ستودنی است.ولی باید دررفتار مان نسبت به این اداره مظلوم که از باب بودجه مظلوم است وهم از باب جایگاه باید جایگاه آنرا ارج نهیم.
باید درجامعه فعلی که میخواهیم در جنگ نرم وفرهنگی دشمن با دشمن مقابله کنیم باید چشمان خودرا پاک کنیم دوباره با نگرش دیگر وآگاهانه به مسئولیت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بنگریم.واصل وظیفه اداره فرهنگ وارشادرا بازگونمائیم.
عدم توجه به هنرمندان بومی از برنامه های دشمن است. توجه به هنرمندان بومی زنده نگه داشتن سرمایه های فرهنگی کشوریعنی احیای هنرهای اسلامی یعنی احیای هنرهای بومی ایرانی یعنی آماده سازی خاکریز اول مبارزه با دشمن فرهنگی .
اگر ما معتقد باین عظمت نیروهای هنرمند خود هستیم بیایید این هنرمندان را ارزش قایل شویم این هنرمندان سربازان وپاسداران جبهه جنگ فرهنگی هستنددر اولین سنگر مبارزه وستیز با دشمن قسم خورده ایران اسلامی هستند.
ولی سخنی با رئیس جدیدالورود اداره فرهنگ ارشاد اسلامی مرند:
مظلومیت شما از جلسه معارفه به ثبت رسید.
هرچند مدیرکل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان ومعاون استانداروفرماندار مرند از حضرتعالی تعریف ها وتمجید ها نمودند.ولی ای کاش با توجه به حساسیت موضوع فرهنگ در جلسه معارفه شما سرورگرامی کل روسا حضورداشتند.
حال که تشریف نیاوردند یا دعوت نشدند برما اصحاب رسانه وهنرمندان مرند واجب است که بعداز آشنائی از برنامه ها ی حضرتعالی قطعا از حضرتعالی حمایت خواهد شد.وبرنامه های حضرتعالی رابا شخصیت والایتان به جامعه معرفی نمائیم.
چطور که درکمترین مدت دوره ریاست آقای سالکی نیا این عمل اجرا شد. ما هم درخدمتیم.
ولی باید توجه داشته باشید که مرند از نظر استراتژیکی جغرافیائی از سوی به آسیای میانه واز سوی دیگر به دروازه اروپا نزدیک است ویعنی فرهنگ های متفاوت این منطقه مارا تهدید میکند ممکن است فرهنگ دشمن درلباس فرهنگ اروپائی وآسیای میانه که به فرهنگ ما نزدیک است غلبه بر فرهنگ اسلامی ما بنماید. آری باید خیلی حساس شد.
هرچند اعتبارات تخصیصی برای اداره حضرتعالی برحسب شنیده ها خیلی کم است. مجلس باید درمورد این اعتبارات حساس باشد.
امید است دراولین فرصت با اصحاب رسانه نشست خبری جامع داشته باشید.
وبرای مطرح نمودن حساسیت موضوع فرهنگ درجامعه از کل روسای ادارات تحت عنوان دشمن فرهنگ درکمین است جلسه مشترک وپربار با حضور کلیه اصحاب رسانه از هرجناح باشند تشکیل دهید.
تا مردم هم برموضوع حساس بودن فرهنگ توجه خاص نمایند.
با شایسته ترین احترامات
مدیر پایگاه خبری تحلیلی جوان فردا