ایدهای خطرناک‌تورم ساز

سناریوهای آینده تورم، موضوع اصلی بحث و بررسی صاحبنظران در قسمت جدید برنامه «گفت‌وگوی فردا» بو

سناریوی دوم؛ اجرای توصیه‌های گروهی از اقتصاددانان و سیاستگذاران است که بر علیت نقدینگی و سیاستهای پولی در ایجاد و مهار تورم تاکید دارند و نوسانات نرخ ارز را معلول دانسته و به برطرف کردن ناترازی ها در بودجه و نظام بانکی و همچنین به اهمیت سیاست پولی تاکید دارند. این گروه هر چند در جامعه علمی بسیار بیشتر شناخته شده هستند اما معمولاً در سیاستگذاری بسیار کم‌نفوذ بوده اند. سوال اصلی مطرح شده در این نشست این بود که اجرای هر کدام از سناریوها به چه نتایجی در تورم و نرخ ارز منجر خواهد شد

سناریوهای آینده تورم، موضوع اصلی بحث و بررسی صاحبنظران در قسمت جدید برنامه «گفت‌وگوی فردا» بود.

فردای اقتصاد: در این نشست که با حضور علی سعدوندی، پرویز خسروشاهی و محبوبه داودی و با میزبانی مرتضی کاظمی برگزار شد ضمن بررسی ریشه‌ها و پیامدهای روند فعلی تورم، رویکردهای مختلف برای مقابله با تورم‌سازی و همچنین اهمیت علیت نقدینگی و سیاست‌های پولی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

سناریوی اول؛ اجرای توصیه‌های گروهی از کارشناسان و سیاستمداران که بر محوریت قیمت‌گذاری دستوری برای قیمت ارز و محصولات تاکید دارند. این گروه به علیت نقدینگی (به عنوان عامل اصلی) باور ندارند و ضمن توصیه به بی‌توجهی به قیمت‌های بازار، عددهای رسمی (۱۲ یا ۱۵ هزار تومان) را به سیاستگذار توصیه می‌کنند. این گروه هر چند در جامعه علمی کمتر شناخته شده هستند اما معمولاً در سیاستگذاری بانفوذتر بوده‌اند.
سناریوی دوم؛ اجرای توصیه‌های گروهی از اقتصاددانان و سیاستگذاران است که بر علیت نقدینگی و سیاستهای پولی در ایجاد و مهار تورم تاکید دارند و نوسانات نرخ ارز را معلول دانسته و به برطرف کردن ناترازی ها در بودجه و نظام بانکی و همچنین به اهمیت سیاست پولی تاکید دارند. این گروه هر چند در جامعه علمی بسیار بیشتر شناخته شده هستند اما معمولاً در سیاستگذاری بسیار کم‌نفوذ بوده اند. سوال اصلی مطرح شده در این نشست این بود که اجرای هر کدام از سناریوها به چه نتایجی در تورم و نرخ ارز منجر خواهد شد.

در نشست بعدی «گفت‌وگوی فردا» قرار است نمایندگانی از این دو رویکرد برای مناظره و مباحثه در برنامه حضور پیدا کنند.