سفرنامه هفت روزه مدیرسایت خبری جوان فردا

نقاط مبهم قانون باید رفع شود تا سوء استفاده کنندگان دست از این نقاط بردارند.

سفرنامه هفت روزه مدیرسایت خبری جوان فردا
بززودی انتشارخواهدیافت
اولین روز حضوردرجلسه آقای احمدی نژاد در مسجد خامس آل عبا یک خاطره بانام دور ازقانون حاضرشدم .
آری باید قانون حاکم شود.
هیچ کشوری وملتی بدون قانون هرچند ضعیف یا عام المنفعه یا بدون عام المنفعه نباید.
نقاط مبهم قانون باید رفع شود تا سوء استفاده کنندگان دست از این نقاط بردارند.
شرح این سفرنامه بزودی انتشار خواهدیافت