راهپیمائی مردم شهروند به حمایت از غزه  به روایت تصویر

راهپیمائی مردم شهروند به حمایت از غزه  به روایت تصویر

مردم آراده ای  شهرستان مرند با حضور در راهپیمائی حمایت از عزه با شعار مرگ بر اسرائیل کودک کش نفرت خودرا از سردمداران هبیث  اسرائیل و امریکا اعلان کردند

راهپیمائی مردم شهروند به حمایت از غزه  به روایت تصویر

 

به گزارش جوان فردا javanefarda.ir

مردم آراده ای  شهرستان مرند با حضور در راهپیمائی حمایت از عزه با شعار مرگ بر اسرائیل کودک کش نفرت خودرا از سردمداران هبیث  اسرائیل و امریکا اعلان کردند