خدمت به (منیت) در شام ولیمه سرای منیت ؟!؟!؟!؟!

جوان فردا :آیا نباید این هشدار امام خمینی (ره) را پیوسته آویزه گوش جان ساخت که :
مقام، خطیر است وخطر بزرگ !!!!! به خدا باید پناه برد واز او استمداد {باید} کرد . همه دست اندر کاران {نظام}… باید از چاپلوسان دغل بازان وزبان بازان وحیله گران و دروغگویان بر حذر باشند!!!

رحیم

بنام خدا
در منطقه چه می گذرد؟؟؟

خدمت به (منیت) در شام ولیمه سرای منیت ؟!؟!؟!؟!
چند ماهی است انتخابات طبق قانون تمام شده است باید بدانیم قانون آیه قرآن نیست که از جانب خدا باشد حتما کم وکاستی هایی دارد ازخدا میخواهیم یک شب هم شده هیچ جامعه را بدون قانون هرچند ضعیف ونقاط مبهم داشته باشد وجودنداشته باشد .
تبعات روشهای غلط وخلاف وناخوش آیند وغیر اخلاقی وتوهین های زمان تبلیغات درزمان انتخابات پس لرزه هائی دارد که جامعه از آن پس لرزه ها نگران می باشد.بزرگان تحقیر شدند علمای دین وفتاوای احکام شرعی مراجع تقیلد تحقیر شد .حیثیت بزرگان وچهره های ماندگار توسط پیروز میدان وعوامل آن مورد تعدی قرار می گیرد.
باید گفت مردم نگرانند .روند سخنان پیروز میدان تحریک آمیز است .وحدت بین مسئولین شبهه انگیز .ولی افرادی که درچهار چوب قانون پیروز انتخابات شدند معلوم نیست چرا میخواهند فضا را انتخاباتی نگه دارند؟ معلوم نیست چرا راضی به کاهش التهاب درجامعه نیستند؟.باید گفت آیا در پشت پرده تفکر جریان گروه انحرافی با تملق گوئی و چاپلوسی ودروغگوئی امورات را مدیریت میکند.
تملق وچاپلوسی ودروغگوئی وحیله گری ،چراغ اندیشه را نمی تواند برای همیشه درخاموشی نگه دارد.این یک امرخدائی است. هم چنانکه هرانسانی که خودرا می شناسد به قدرت خدا پی می برد . همچنانکه امامت و ولایت چراغ اندیشه بشریتند با آنکه درتاریخ می خوانیم این چراغ اندیشه خاموشی ندارد.
ولی تملق وچاپلوسی یکی از برنامه های جریان گروه انحرافی است .با ریاکاری وتزویر ودروغگوئی وعوام فریبی بزرگنمائی اشتباهات کوچک مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ، دنبال جانشینی شدن برای حقیقت هستند.این امر درشورای سقیفه بنی ساعده هم بوضوح دیده شده است .اگر فرمایش خانم زینب (س) را یاد آورشویم که فرمود(ما رینا الا جمیلا) ماجز زیبائی چیزی ندیدیم..این زیبائی اشاره به شهادت دارد درراه خداست ،شهادت یک انسان کامل درنظر اولیاء خدا جمیل است نه برای اینکه او جنگ کرده وکشته شده است بلکه برای اینکه جنگ او برای خدا بوده است .امام شهدا وشهدای امام هم از این شهدا بودند که برای جمیل بود.که شهدای مدافعین حرم را باید از جمیلان شمرد.
تردید نیست که سلامت هرفرد وجامعه ای، هم خوانی دومنظر درونی وبیرونی درروند خدمت رسانی می طلبد.
جامعه همچون میدان فراخی است که باید به روی تمامی شهروندان ازهرنوع گرایش ،گشوده بماند تا شایستگی های شخصیتی ورفتاری افراد ،سبب سبقت وشهرت آنان گردد. نه دادستدهای پنهانی اصحاب قدرت وتزویر ودروغگو وریاکار وعوام فریب ستادی !!!!
جامعه درمنظر امام خمینی (ره) عرصه کار وتکلیف وخدمت است .نه چراگاه دوستان ونزدیکان چرب زبان وپرتوقع وقدرت طلب ، بی اعتنائی به معیار کار آمدی دیگران ، فریب خوردگی شیطانی است .چنانکه شیطان در آغاز آفرینش انسان نشان داد که شایستگی وبرجستگی دیگران را تحمل نمی کند وهمواره درحیله گری است تا به نوعی برتری خودرا جلوه دهد وراه را برکوشش صادقانه وخالصانه بندگان خدا مسدود نماید.
بلی همه مدعی هستند که خدمتگزارند اماباید مرز درخدمتگزاری برای ((من)) وخدمت گزاری برای ((اسلام وایمان مردم وجامعه اسلامی))شفاف باشد .کسانی که در جهت (من) یا کسب رضایت یک یا دو یا چند نفر خاص ویا برای رضایت یک سازمانی یا نیروهای ستادی می کوشند ومسئولیت وجایگاه خود درمجموعه خدمت گزاری را از یاد می برند نه تعهد اخلاقی دارند ونه تعهد اعتقادی دارندنه تعهد خونی ونه وجدانی ونه تخصص ومهارت درمدیریت یا نمایندگی ؛ زیرا اگردراین دسته ، نشانه ای از توانمندی های بایسته وجود داشته باشد.نیازی به خود نمائی وثناگوئی از بزرگان نیست ودرهنگام ضرورت لحن وکلام انتقاد آمیز خواهند داشت.
دراین قسمت امام خمینی (ره) می فرماید :
(خدمت به این کشور ، ارزش دارد وخدمت هایش هم ارزش دارند.همه فکراین باشید که خدمتگزار پیدا کنید ، خدمت گزار به کشور و اسلام پیدا کنید نه خدمت گزار به خودتان ).
چرا امام خمینی (ره) خطر چاپلوسان وتملق بازان ودروغگویان وزبان بازان حیله گرو عوام فریب را خاطر نشان می کند؟ آری درزمان انتخابات مدعی کذاب هی از راه حل های مشکلات جامعه میگوید تا عوام فریبی نماید تا به پست ومدیریت ونماینده مجلسی برسد.که برای وی ولیمه سرای منیت باشد.
امام خمینی (ره) می فرماید:
(ممکن است یک کسی ادعا کند…! من اگر وکیل بودم چه می کردم! همیشه ادعاهایی زیاد است ،ولیکن درمقام عمل وقتی وارد میشوند ، این مدعی ها ، کمی شان می توانند کار بکنند اکثراً ادعاست .)
ولی منطقه درالتهاب است .!!!
دراین راستا عقلای جامعه ازدانشمندان ومتخصصان متعهد وعلمای دین وصاحب نظران وچهره های ماندگار منطقه استمداد کنند تا موقعیت را به دست آورند تا دراین منطقه چاپلوسان و دروغگویان ،حیله گران که توسط تفکر جریان گروه انحرافی مدیریت می شوند از این منطقه خارج شوند تا وحدت بین مسئولین ومردم باین منطقه بازگردد.
نا هم خوانی روش تبلیغات با قانون وشرع آرام آرام جامعه را به همان بستر ناسالم اجتماعی دیروز باز می گرداند که هر شغالی درخُم رنگ رَزی می رفت وخودرا طاووس جلوه می نمود.
مخاطب امروز امام خمینی ره درحال حاضر کیست؟
که خودرا برابر گفتارها وهشدارها می نگرد،ازخود نمی پرسدکه چرا آن رهبر فقید ،این اندازه به خطر وضرر (من گرائی) وخدمت شیطانی پرداخته است .ایشان میخواهد حرکت کاروان نهضت پانزده خرداد را ازارتجاع وتحجر وزوال بازدارد.به سخن دیگر ایشان هیچگاه به تغییر نامها وتابلوها دل خوش نکرده بود.وپیوسته دگرگونی در نیت ها وحرکت ها وخدمت ها را مطالبه می نمود.با اطمینان خاطر باید گفت که توجه به نهضت های انبیاء وماهیت ابراهیمی آن ، که درنوشتار وگفتار امام خمینی (ره) بسیار به چشم می خورد توجیه کننده دغدغه های بزرگ ایشان است.
لطمه زدن به شخصیت وحیثیت دیگران ،بخصوص نیروهای معتقد وکارآمد وعلمای دین وپاک دستان و با تقوایان جامعه را نمی توان یک آسیب ناچیز پنداشت . این خطر جدی و بزرگ است.با تخریب بزرگان منطقه وبه مسخره گرفتن احکام شرعی ونظر علمای دین ومراجع تقلید تعدادی آرای مردم را بدست می آورند تا به منصب وصندلی سبز پارلمان تکیه زنند.
ادامه این روند ناصواب ، مدیریت کلان منطقه را به سمت ظهور مدیران ووکلائ پارلمانی خواهد برد که بدلیل ناصالح بودن درعرصه های کار وتکلیف ،زبان بازی وچاپلوسی وفریب کاری ودروغگوئی را خدمت به نزدیکان واقوام درجه یک و دو و سه ونیروهای ستادی انتخاباتی ویا کارمندان چاپلوس می شمارند .بی گمان افراد چاپلوس ، چنین که لیاقت آن جایگاه را نداشته و یا برای دستیابی به آن ناگزیر از تضعیف وسلب وترور شخصیت وحیثیت دیگران باشند.
آیات واحادیث اسلامی بیانگر این واقعیت است که استعاذه یا پناهندگی به پروردگار درمواقع خطرخیز نفسانی وطبیعی واجتماعی،امری ضروری است وهرمسلمانی حتی پیامبر اکرم (ص) مکلف است که پیوسته خویشتن رادرحریم ذکر ولطف آشکار ونهان حضرت حق نگاه دارد.

رحیم
التهاب درمنطقه بیشتر میشود؟
با توجه به برگزاری مراسمات مختلف دیده میشود تفکر جریان گروه انحرافی درهر لباسی باشد دارند بین انقلابیون فاصله ایجاد میکنند.بین مسئولین منطقه اختلاف ایجاد میکنند . تادیر نشده عقلای جامعه دست بکار شوند تا برنامه های از پیش تعیین شده جریان گروه انحرافی حیله گران به عمل نزدیک نشود.
خودبزرگ بینی وخود پسندی وخودکامگی وانتقاد ناپذیری و.ستایش طلبی دراین منطقه بخصوص در بعضی مسئولین غوغا میکند. در شخص پارلمان این غوغا به حدی رسیده است در خانه خدا ، ژور نالیستهای جبهه وجنگ وژورنالیستهای دارای مجوز رسمی وجانباز جبهه وجنگ و برادر شهید را با سلمان رشدی مرتد مقایسه میکنند!!! درخانه ملت تذکرات پوشالی و حاشیه ای میدهد!!!آیا این نشان از نفاق انداختن بین انقلابیون وایثارگران وخدمت گزاران صادق نیست؟ باید این گروه که تفکر جریان گروه انحرافی را درمنطقه دارند پیاده میکنند شناخته شوند.
دراین منطقه شام ولیمه منیت حیله گری می دهند .که بعضی مسئولین از این شام ولیمه بی نصیب نیستند. تا جائی که درِ این ولیمه سرای منیت و سفره شام ولیمه ؛باز است که شخص پارلمانی هم دراین شام ولیمه حاضر میشود. این شام آنقدر لذیذ بر کامشان بود تا ساعت ۴ صبح طبق شنیده ها کشیده است. که بعداز شام غیبت ها شروع میشود. از تغییر بعضی مدیران گرفته تا انتخاب جا برای خودشان!!! دراین محفل ولیمه سرای منیت!!!
آیا میخواهند منفعت طلبان وفرصت طلبان درمنطقه به منصب ظهور برسند قطعا منفعت طلبان وفرصت طلبان اساساً اهل حیله وفریب بوده ، فرد ستایش طلب را به دلیل احساس نیاز به شهرت وموقعیت برتر با حفظ منافع ، به بازی می گیرند.آنان هیچ گونه اعتقادی وپای بندی نداشته ، به آسانی گروهی را ترک می کنند و وارد گروه دیگر می شوند.در حقیقت ، اینگونه تملق گویان به دنبال فرصت های مناسب وموثر درجلب منافع اقتصادی وسیاسی خود می باشند. ازاین رو، اگر ناگزیر از ورود در عرصه مذهب باشند، کاتولیک تر از پاپ خواهند بود ودرمقدس نمائی و جانب داری از ارزش های دینی وانقلابی ، بیش از مومنان وانقلابیون حساسیت وفریاد خواهند داشت. تحریک عوام بر ضد رهبران صالح وعدالت طلب به طور پنهان ، از جمله حیله هایی است که فرصت طلبان وتملق گویان ودروغگویان وحیله گران به کار می گیرند. درمراکز قدرت ، غالبا چنین کسانی بطور مرموزانه فعالیت میکنند وکم تر از خدمت گزاران واقعی شناخته میشود.
حال چه باید کرد ؟
قلم بدستان ولائی وظیفه سنگین وخطیری دراین مورد دارند باید از همین الان قلم بدست گیرند بنویسند. مارینا الا جمیلا.
رویکردهای فرقه گری وبروز شکاف مذهبی وسیاسی وانقلابی، به ویژه در منطقه را باید از آثار نهانی وشوم این گروه چاپلوس وتملق گو وتفکر جریان گروه انحرافی به شمار آورد .آنان چنان در چاپلوسی وپیشواسازی چیره دستی دارند که درزمان کوتاه می توانند افراد گم نامی چون (((سید باب شیرازی )))را منجی موعود تشیع سازند وبه اندیشه و اتحاد مسلمانان آسیب های جدی وارد کرده ، جامعه را از تحول گرائی در جهت استقلال وآزادیهای فرهنگی واجتماعی بازدارند.
ظهور اینگونه منافقان درتاریخ ادیان ونهضت ها وانقلاب ها راباید پدیده ای اجتناب ناپذیر دانست،زیرا هرگاهی قدرتی شکل گیرد، اینان از حاشیه به متن قدرتها وارد می شوند، بگونه ای که تمییز آن ها از نیروهای صالح وپایبند به ارزشهای الهی وانسانی وانقلابی بسیار دشوار است.حداقل میتوان گفت که عوام و نیز قدرت طلبانِ ستایش گرا، به آسانی نمی توانند آنان را از کانون های تصمیم سازی بیرون برانند. بدین گونه ، خدمتگزاران راست کردار آرام آرام در حاشیه حاکمیت قرار گرفته ، چه بسا هدف حسادت ودشمنی واتهام چاپلوسان قرار گیرند؛ چون آنان هیچ گونه نیازی به تظاهر درجهت جانب داری از دیگران ندارند واساساً از هرگونه تملق گوئی بیزاری می جویند.
افزون بر این همه میتوان از دموکراسی وپدیده های آن ، مانند پارلمان واحزاب وانجمن های محلی وصنفی یاد کرد که همواره فرصت طلبان بوده است.
همان گونه که رهبر بزرگ انقلاب درکلام خویش یاد اور شده است، تملق گوئی وظاهر آرائی ومسلمان نمائی ومصلح پنداری را میتوان همان ((نفاق)) به شمار آورد که در قرآن کریم آن را زشت ترین پدیده اخلاقی و اجتماعی امت ها خوانده است؛ چون همواره موضع گیری در برابرافراد دوچهره، دشوار بوده وعوام را به تردید انداخته ، خواص را دچار شکاف می سازد ودر نهایت ، صالحان ناگزیر از خانه نشینی خواهند بود.
بدترین انحراف این است که انسان در ظاهر یک جوری نمایش دهد که واقعش برخلاف او است. این نفاق است ونفاق ، از بدترین خبرهایی است که در قرآن مجید آمده است …انسان می داند با آدم کافر چه بکند؛ اما با منافقین نمی داند چه کند!!!!!
آیا نباید این هشدار امام خمینی (ره) را پیوسته آویزه گوش جان ساخت که :
مقام، خطیر است وخطر بزرگ !!!!! به خدا باید پناه برد واز او استمداد {باید} کرد . همه دست اندر کاران {نظام}… باید از چاپلوسان دغل بازان وزبان بازان وحیله گران و دروغگویان بر حذر باشند!!!
رحیم میابی