برنامه کاری هفته دولت در شهرستان مرند اعلام شد.

کرامت مدیر روابط عمومی فرمانداری ویژه مرند برنامه کاری هفته دولت درشهرستان مرندرا در سال ۱۳۹۵ طی برنامه مدون شده اعلام نمود.

برنامه

به گزارش خبرنگار جوان فردا www.javanefarda.ir
روابط عمومی فرمانداری مرند طی یک برنامه مدون شده هفته دولت  درشهرستان مرندرا اعلام نمود.

کرامت مدیر روابط عمومی فرمانداری ویژه مرند برنامه کاری هفته دولت   درشهرستان مرندرا در سال ۱۳۹۵ طی برنامه مدون شده اعلام نمود.
این برنامه از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲ شروع خواهد شد دراین راستا تعدادی از سایتهای خبری محلی وکشوری درراستای همراه با مردم همگام با مسئولین جهت پوشش خبری اعلام امادگی نموده اند دراین راستا مدیرت سایتهای خبری وگروههای مجازی محلی وکشوری بشرح ذیل جهت پوشش خبری هفته دولت اعلام آمادگی نموده اند.

برنامه

۱- سایت خبری اخبار به روز مرند

۲- سایت خبری صبح آذر

۳- سایت خبری صد تیتر

۴- سایت خبری مرند آنلاین

۵- سایت خبری جوان فردا

۶-وبلاگ خبری خبر مرند

۷- سایت خبری تریبون آزاد

۸- سایت خبری شهرمرند

۹- نشریه رهگشا

۱۰- نشریه باغچه بان

گروههای مجازی

۱- مشکلات ومسئولین

۲- بحث آزاد

۳- همراه با مردم همگام با مسئولین

۴- شهروند ومسئولین

۵- خط داغ

۶- شهدا ورزمندگان

۷- جوان فردا

۸-هرزندات ویکانات تشنه آب ارس

برنامه