مدیرکل ورزش وجوانان استان درجمع ورزشکاران وپیشکسوتان ورزش مرندگفت: پیشکسوتان سرمایه جامعه ورزش هستند.

یکی از برنامه های دولت تدبیر امید استفاده از تجربیات پیشکسوتان ورزش ودیگر جامعه های هست .پیشکسوتان خاک خورده اند شکست دیده اند وطمع پیروزی را چشیده اند.دارای تجربیات کافی برای نجات جامعه ورزش ایران هستند.نباید این ورزشکاران پیشکسوت را کنار زد ونباید این پیشکسوتان جامعه ورزش خودرا ترک کنند.واحیانمودن ورزش درجامعه است .وقتی دریک جامعه ورزش ابین برود لابد باید از سالمتی درجامعه نگران شد.

اسبقیان مدیرکل ورزش وجوانان مرند درجمع ورزشکاران وهیاتهای ورزشی و پیشکسوتان ورزش مرند گفت یکی از برنامه های دولت تدبیر امید استفاده از تجربیات پیشکسوتان ورزش ودیگر جامعه های هست .پیشکسوتان خاک خورده اند شکست دیده اند وطمع پیروزی را چشیده اند.دارای تجربیات کافی برای نجات جامعه ورزش ایران هستند.نباید این ورزشکاران پیشکسوت را کنار زد ونباید این پیشکسوتان جامعه ورزش خودرا ترک کنند.واحیانمودن ورزش درجامعه است .وقتی دریک جامعه ورزش ابین برود لابد باید از سالمتی درجامعه نگران شد.

قبل از سخنرانی مدیرکل ورزش وجوانان استان آقای الهیار پور ضمن خوشآمدگوئی گفت بیاری خداوندمتعال وبا حمایت های مقام عالی مدیر کل ومسئولین شهرستان وبا راهنمائیهای پیشکسوتان جامعه ورزش واعضای هیات های ورزرشی وخود ورزشکاران باایجادفضای ورزشی ودوستی سطح ورزش مرندرا بالاببریم.
وی گفت سالانه ۶۰۰۰ورزشکاربیمه شده وساماندهی شده داریم انشاالله دراین سال بتوانیم این این اماررا به ۷۰۰۰برسانیم.اگر مابین مسئولین ورزرش وورزشکاران همدلی وهمزبانی ایجادشود قطعا مشکلات قابل حل است بنده برای خدمت به جامعه ورزرشی به این شهرستان امده ام.
درآخر جلسه مدیرکل ورزش وجوانان استان با روسای هیات ها وپیشکسوتان ورزش صحبت صمیمی داشتند.وبعضی از پیشکسوتان از دعوت به این جلسه اعلام رضایت میکردند.
بعدازاین جلسه آقای اسبقیان مدیرکل وآقای الهیارپور رئیس ورزش وجوانان مرند با هیات همراه از سالن ورزشی ولیعصر ومجتمع ورزشی ورفاهی سینامرندبازدید نمودند .