انجمن شعرای شهریار مرند تشکیل جلسه دادند.

به گزارش خبرنگار جوان فردا
جلسه انجمن شعرا مرند دریک اتاق بدون تریبون وامکانات صوتی وتصویری برگزار گردید

۲۰۱۶۰۸۲۲_۱۹۱۵۳۷

به گزارش خبرنگار جوان فردا

انجمن شعرای شهریار مرند در ساختمان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با حضور رئیس جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی تشکیل جلسه دادنددراین جلسه شعرای جئان شعرهای خودرا سرودند
فرجی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دراین جلسه گفت گذشته راباید ازیاد نبریم .اداره فرهنگ ارشاد اسلامی همیشه درخدمت هنرمندان وشعرای منطقه می باشد وجهت حل مشکلات هنرمندان درتمام صنوف در چارچوب قانون بطور ۲۴ ساعت در خدمت هستیم.

به گزارش خبرنگار جوان فردا
جلسه انجمن شعرا مرند دریک اتاق بدون تریبون وامکانات صئتی وتصویری برگزار گردید.

۲۰۱۶۰۸۲۲_۱۹۱۵۵۰۲۰۱۶۰۸۲۲_۱۹۱۵۵۰۲۰۱۶۰۸۲۲_۱۸۴۴۴۸۲۰۱۶۰۸۲۲_۲۰۰۶۱۳۲۰۱۶۰۸۲۲_۱۹۱۵۳۷