مراقب باش قورباغه پزمان نکنند!

تا به حال فکر کرده اید که اگر در سقیفه یزید را برای خلافت پیشنهاد می دادند، واکنش حضار چه بود؟
قطعا خوشبین ترین افراد هم کمترین شانسی برای او در تکیه زدن به جایگاه پیامبر قایل نبودند.

مراقب باش قورباغه پزمان نکنند!

مراقب باش قورباغه پزمان نکنند!قدسیه عبداللهی

تا به حال فکر کرده اید که اگر در سقیفه یزید را برای خلافت پیشنهاد می دادند، واکنش حضار چه بود؟
قطعا خوشبین ترین افراد هم کمترین شانسی برای او در تکیه زدن به جایگاه پیامبر قایل نبودند.
حال، چه شد که پنجاه سال پس از رحلت پیامبر، مردم کسی را بالای منبر رسول خدا دیدند که شهره بود به میمون بازی و شرابخواری و هزار فسق و فجور علنی دیگر؟
و چه شد ان که وصفش را هر لحظه و هر زمان از پیامبر خدا شنیده بودند به جرم بیعت نکردن با چنین خلیفه ای، می شود خارجی و خون و حرمت و اهل بیتش حلال می شود بر جماعتی که شکم هاشان پر بود از انچه نباید و گوش هاشان نمی شنید انچه را که باید و شد انچه نباید می شد…
واین است ماجرای نفوذ…
دشمنت را ان چنان برایت بزک می کند که می شکنی تمام خطهایی را که قرار بود قرمزیش مانع عبورت گردد و چشمک زنان به سمتش می شتابی و از یاد می بری تمام دشمنی ها را، تمام خیانتها را…
از یاد می بری آنکه امروز به دامانش افتاده ای، روزی قرار بود از بین برنده اش باشی…
مراقب باش قورباغه پزمان نکنند…!