فرماندارمرند: سلامت مردم شوخی بردارنیست

جوان فردا
راستگو: راستگو دراین جلسه گفت سلامت مردم شوخی بردارنیست ویک مسئله مهم است باید برای ایجاد امیت سلامت درجامعه جدی باشیم.

IMG_20160823_194531

به گزارش خبرنگار جوان فردا www.javanefarda.ir
جلسه کارگروه سلامت غذا درشهرستان مرند به ریاست معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مرند برگزارگردید.
موارد مطرح شده در کارگروه سلامت غذا
۱- پیگیری مصوبات قبلی
۲- ساماندهی سگهای ولگرد
۳- کمپین افزایش مصرف لبنیات بین خانواده ها
۴- بحث لجن کشان درشهرک صنعتی وتخلیه آنها به فاضلاب شهری
جلسه کارگروه سلامت غذا درمرند با حضور روسای ادارت مربوطه ودادستان مرند به ریاست راستگو برگزار گردید.
راستگو دراین جلسه گفت سلامت مردم شوخی بردارنیست ویک مسئله مهم است باید برای ایجاد امیت سلامت درجامعه جدی باشیم.
بعداز مطالب مهندس منوچهری رئیس اداره محیط زیست ومهمدنیا رئیس اداره آب وفضلاب ودکتر شیخ رئیس شبکه بهداشت ودرمان مرندودکتررضامندی رئیس دامپزشکی وگزارشات کارشناسان بهداشتی منطقه با دستور فرماندار مقررشد کمیته بعنوان تهیه آزمایشات مختلف درزمانهای مختلف از خروجی تسویه خانه فاضلاب درعرض یک هفته کاری یعنی ۱۰روز وگزارش آن به کارگروه سلامت غذا ارائه نمایند.
اعضای این گروه کارشناسان محیط زیست وآب وفاضلاب وبهداشت ودرمان به ریاست رئیس اداره محیط زیست تعیین گردید.
مقررشد
الف)بعداز سه ماه دیگر هیچ لجن کشی به شهر وارد وخارج نخواهدشد.
ب)مقررشد کارخانجان صنعتی درشهرک صنعتی مرندبرای خروجی های فاضلاب خود فیلترهایی را بکاربگیرند.
ج)مقررشد حمل گوشت برای شهرزنوز وگلین قیه وتازه کند ودیگر روستاهای بزرگ به بخش خصوصی داده شود.
د) مقررشد مراکز تزیقات وپانسمان غیرقانونی در شهرستان که درحال فعالیت هستند با دستور قضائی جمع آوری گردند.
دراین جلسه پیشنهادات خوب ومدرن از سوی شهردارمرند ارائه شد.
۱- تعیین باکس های مختلف برای زباله های تروخشک وفرهنگ سازی آن درجامعه که یک منطقه برای این امر برای پایلوت مشخص شده است.
۲- بازسازی خروجی فاضلاب کشتارگاه
۳-لیبل گزاری (نشانه گذاری) درکشتارگاه

دراین کارگروه دادستان مرند آمادگی دستگاه قضائی را درراستای سلامت غذائی جامعه اعلام نمود وگفت سلامت مردم برای ما یک امرمهم است هرگونه خلاف دراین مورد مورد رسیدگی می باشد.