تحلیلی بر حضور میهمانان در سه راهی قره تپه که به امان خدا سپرده شدند

دراین جلسه آقای مردانی رئیس شورای شهرستان که رئیس شورای اسلامی شهرزنوزهم است حضورداشت ونامه های پیشنهادی تقاطع جاده زنوز را تحویل نماینده عالی دولت نمودند. بعداز جلسه شخص پارلمان دست میهمانان را بسوی سه راهی زنوز برد که این بازدید که هیچ سودی نداشت بلکه میهمانان متوجه وعده های داده شده انتخاباتی شدند.ودوتا از همشهریان فعال عرصه خبری ودنیای مجازی گپی با یکی از میهمانان ازدوران انتخابات زدند .واشاره به وعده وعیدهائی داده شده انتخاباتی نمودند.

img_20160725_105412

تحلیلی بر حضور میهمانان در سه راهی قره تپه که به امان خدا سپرده شدند

دو رجال دولتی با یک معاون پارلمانی در سه راهی قرتپه به امن خدا سپرده شد.
درتاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۵ راس ساعت ۸صبح در کانال خبرنگاران محلی وگروه خبرنگاران مرند متوجه پیامی شدم مبنی بر حضور دکترخدادادی مدیر شرکت ساخت و توسعه راه های شمال غرب کشور ودکتر محفوظی معاون پارلمانی وزیر راه شهرسازی .
جهت پوشش خبری راهی پل دولت آباد وجاده مبارکباد دوران انتخابات کشکسرای شدیم.راستگو فرماندارمرند زیرکانه این مسئولین را تا حوزه استحفاظی مرند وخوی هدایت نمود.بعداز بازدید درکارگاه شرکت جاده ساز جلسه برگزار گردید .شخص پارلمان درجاده نبودند ولی در جلسه شرکت نمود.
راستگو گفت من با هیچکس رودرواستی ندارم.باید تکلیف این جاده امروز دراین جلسه مشخص شود.با پیگیری معاون استاندار وفرماندارمرند مقررشد ۴کلیومتر این جاده بزودی بعداز نصب گاردیرل زیر بار ترافیک برود اتلبته بایگیری که از فرماندارنمودیم این گاردیریل توسط پیمانکار درمحضر فرماندارخریداری شد.
و۱۲ کیلومتر دیگر این جاده که توسط شرکت آقای ولیپور که شحص پارلمان وی را خوب می شناسد تا ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۶ زیر بار ترافیک خواهدرفت . و۸کیلومتر دیگر آن تا هفته دولت سال ۱۳۹۶ باید تحویل گردد..
دراین هنگام شخص پارلمان به حضار گفت قراربود این جاده درشهریور ۱۳۹۳ به من تحویل دهند ولی آقای نائبی (پیمانکار) نمیدانم چرا چنین سست کار میکند.
دراین هنگام مطلب شخص پارلمان که دردنیای مجازی انتشار یافت که مسئولین بومی مانع از افتتاح این جاده بودندرا یاد اوردم حال دم خروس را قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را..
جاده ایکه در ایام انتخابات افتتاح آن را مبارکباد می گفتند ولی الان زمان بندی میشود تا درسال آینده افتتاح شود .
این مبارکباد واین تحویل جاده درسال ۱۳۹۶ آنهم اگر تحویل گردد؟؟؟.
دراین جلسه کلمه ای از پل دولت آباد گفته شد .ولی شخص پارلمان به آقای محفوظی گفت این موضوع را درجلسه خصوصی بیان میکنم.!!!!
اغز جلسه خارج شدیم وبرنامه تمام شد .
دراین جلسه آقای مردانی رئیس شورای شهرستان که رئیس شورای اسلامی شهرزنوزهم است حضورداشت ونامه های پیشنهادی تقاطع جاده زنوز را تحویل نماینده عالی دولت نمودند. بعداز جلسه شخص پارلمان دست میهمانان را بسوی سه راهی زنوز برد که این بازدید که هیچ سودی نداشت بلکه میهمانان متوجه وعده های داده شده انتخاباتی شدند.ودوتا از همشهریان فعال عرصه خبری ودنیای مجازی گپی با یکی از میهمانان ازدوران انتخابات زدند .واشاره به وعده وعیدهائی داده شده انتخاباتی نمودند.
درابن زمان رئیس شواری شهرستان درتلاش بود تا مسئولین حاضر را به اصل موضوع متوجه کنند .ولی آنچه باید نمی شد شد. بجای پل زنوز باب صحبت از رودخانه نمودند.البته نارحتی آقای مردانی رئیس شورای شهرستان وشهرزنوز قابل کتمان نبود.
معلوم نشد چرا شخص پارلمان این میهمانان را دوباره تا سه راهی قره تپه برد.؟؟؟؟؟؟؟
وقتی از ماشین پیاده شدند دراین سه راهی شخص پارلمان میهمانان را به خدا سپرد وخود روانه جلفا گردید.
همه نارحت شدیم که آقا میهمان نوازی مرندیها واهالی زنوز زبان زد عام وخاص است.
این بازدیدهای را میتوان سرپوش گذاشتن به وعده های انتخاباتی نامید..هیچ ثمری در پل دولت آباد وپل زنوز وغیره نداشت بجز کم لطفی به میهمانان.
میهمانان ،میهمان نماینده عالی دولت دولت در مرند شدند.
باتوجه به این خبر نامیهمانی نباید به مردم دروغ بگو.ئیم . پل دولت آباد وپل زنوز مانند آب هرزندات سرابی بیش نیست