شهردار،شهردارمی ماند؟

مصوبه شواری شهرمرند وجاهت قانون دارد؟

به گزارش خبرنگارجوان فردا : شهردارمرند آزاد میشود.
با توجه به مصوبات شورای شهرمرند مبنی بر عزل شهردارمرند از سمت شهرداری آیا وجاهت قانونی دارد یانه ؟
حال سوال اینجاست آیا شهردارمرند ،شهردارمی ماند ؟ یا نه؟