مشکلات شهرک میلاد زیر ذره بین جوان فردا

باانتشار اخبار مشکلات شهرک میلاد مرند توسط خبرنگاران جوان فردا

وتذکرات نماینده عالی دولت ومعاون استانداروفرماندار شهرستان مرند در کمیته مسکن ،
امروز این پیگیریهای جواب داد.

باانتشار اخبار مشکلات شهرک میلاد مرند توسط خبرنگاران جوان فردا

وتذکرات نماینده عالی دولت ومعاون استانداروفرماندار شهرستان مرند در کمیته مسکن ،
امروز این پیگیریهای جواب داد.

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند
مطلع شدیم هیات مدیره ومدیر عامل تعاونی مسکن. .. طی اطلاعیه جلسه ای در حسیتیه موسی الرضای مرند تشکیل داد .در این جلسه مهندس قصابی کارشناس اداره تعاون ومیابی مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا وتعدادی از اعضا حضورداشتند.
بعداز بحث وبررسی طبق پیشنهاد مدیرمسئول پایگاه خبری جوان فردا سه نفرازاعضا بعنوان هیات امنای این تعاونی انتخاب شدندتا در راستای حل مشکل این واحد سریعا اقدام لازم را معمول دارند.
انتخاب شدگان:
آقایان
قادر احمدی جوان
ایوب ابراهیمی
کمالی پور
وآقای مهندس عبدالهی بعنوان ناظر وکارشناس ارزیابی باقی مانده امورات تعیین شدند.
مقررشد بزودی حساب مشترک هیات امناءافتتاح وهزینه های باقی مانده بالسویه از اعضا درخواست گردد.
ضمنا هیات مدیره و مدیرعامل متعهد شدند تا مجمع عمومی بعدی جهت شفاف سازی حساب های شرکت اقدام لازم را معمول دارند.

ولی مشکلات شهرک میلاد مرند با توجه به بی نظمی مالی بزودی قابل حل نیست ولی نماینده عالی دولت ومعاون استانداروفرماندار شهرستان مرند میتوانتد امید به زندگی در شهرک میلادرا با تدبیر بازگرداند.ماهمچنان براین عقیده خود هستیم با تدبیر میتوان امیدرا به جامعه برگرداند.

با حوان فردا
کانال خبری، خبرمرند باشید