اخبار جوان فردا مدتی در وبلاگ خبری خبرمرند انتشاریافت

پوزش

باسلام ازاینکه مدتی به علت خرابی دستگاه نتوانستم کاربران بزرگواررا در جریان اخبار کشور وشهرستان مرند قراردهم پورش می طلبم .
البته باید باستحضار شمابزرگان برسانم اخبار شهرستان مرند در وبلاگ خبری ،خبرمرند انتشاریافته است.