? فرار از خبرنگار معنی ندارد.فرار از خبرنگار نشان از تهی دست بودن مقام مسئول است .

?خبرنگار را اگر مسئولی از حیاط یا اتاق نهاد،سازمان ،اداره بیرون کند.خبرنگار انقلابی بسیجی از پنجره خواهد آمد اگر از پنجره بیرون کند قطعا خبرنگار انقلابی وبسیجی درکنار هرمقام ومسئولی حاضر است پس فرار از خبرنگار معنی ندارد.

‍  فرار از خبرنگار انقلابی بسیجی معنی ندارد.

نویسنده : ر _ میابی

۱۳۹۶/۰۴/۱۴

? فرار از خبرنگار معنی ندارد.فرار از خبرنگار نشان از تهی دست بودن مقام مسئول است .

? خبرنگار انقلابی وبسیجی درکنار هرمقام ومسئولی حاضر است پس فرار از خبرنگار معنی ندارد.

? خبرنگار انقلابی بسیجی ،قرار را برقهر مسئول ضعف النفس یک نهاد،سازمان ،اداره ترجیح می دهد.پس فرار از خبرنگار معنی ندارد.

?خبرنگار را اگر مسئولی از حیاط یا اتاق نهاد،سازمان ،اداره بیرون کند.خبرنگار انقلابی بسیجی از پنجره خواهد آمد اگر از پنجره بیرون کند قطعا خبرنگار انقلابی وبسیجی درکنار هرمقام ومسئولی حاضر است پس فرار از خبرنگار معنی ندارد.

?محروم کردن خبرنگاران از جلسات، محروم کردن مردم از نتایج تصمیمات است.پس فرار از خبرنگار معنی ندارد.

رسانه ها به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان رسالت اطلاع رسانی به موقع و شفاف به مردم را بر عهده دارند و از این رو دعوت از خبرنگاران در جلسات به معنای اهمیت قایل شدن مسئولان برای اطلاع رسانی به مردم در مورد تصمیمات اتخاذ شده است.
از اصول نظام جمهوری اسلامی بخصوص رویکرد دولت تدبیر امید در حوزه اطلاع رسانی، آگاهی بخشی به جامعه به صورت شفاف و به موقع است اما همچنان نگاه بسته در حوزه اطلاع رسانی در بعضی نهادها وسازمانها وادارات بخصوص از نهاد های انقلابی وجود دارد و خبرنگاران به برخی جلسات دعوت نمی شوند. محروم نمودن خبرنگاران ازجلسات یعنی محروم نمودن مردم از تصمیمات مسئولین ناکارآمد.

تحریم کردن خبرنگاران از جلسات مانند جلسات مبارزه با جنگ نرم دشمن وحجاب وعفاف ویا دیگر جلسات فرهنگی یعنی عدم کارآئی ونداشتن نتیجه کارهای فرهنگی آنها وخرج نمودن بیهوده بودجه توسط متولیان جلساتی که خبرنگاران را تحریم واز حیاط سازمان یا اداره یا نهاد انقلابی بیرون کردن می باشد. .اگر واقعا سازمانی یا اداره ای یا نهادی بودجه ای را درامر فرهنگ بخصوص حجاب وعفاف ومبارزه با جنگ نرم دشمن هزینه کرده وخروجی مثبت درجامعه دارد چرا از خبرنگاران فرار می کنند .اگر بودجه دراختیار را هزینه کرده اند چرا از اطلاع رسانی توسط خبرنگارانی که بدون چشم داشت وفقط به لحاظ اینکه خبرنگار، یک نهاد انقلابی را با یک شخص مسئول نمی شناسد بلکه برای شجره طیبه هر نهاد انقلابی خون داده ایم وخواهیم داد پس برای خبرنگارِ وسردبیران پایگاههای خبری اصول گرای واقعی واصلاح طلب واقعی ومستقل ولائی وبا هرتفکر دیگری که برای صیانت از ارزرشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی قلب آن می تپد قهر از انتشار خبررا برخود روا نمی داندقرار را بر قهر مسئولین ضعیف النفس ترجیح می دهد وخبرنگار انقلابی وبسیجی بر وظیفه خطیر خویش پایدار است .چون پایداری خبرنگار انقلابی وبسیجیِ پیرو واقعی رهبرمعظم انقلاب یعنی پایداری در امر اصل ولایت امر بودن آنهاست .وپایداری آنها براصل انقلاب اسلامی است .پایداری آنها بر ارزشهای نظام است. ودر انتشار اخبار موثق و با خروجی آشکار درجامعه آمادگی دارد. واز انتشار اخبار تزویری بدور است. به امید روزی که مسئولین فرار از خبرنگاران را به کنار بگذارند وقرار بر فرار ترجیح دهند.

میابی /مدیرزمسئول پایگاه خبری جوان فردا