اولین جلسه اقتصاد دانش بنیان در سال اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال در شهرستان مرند برگزار شد

راستگو گفت ،رهبر معظم انقلاب وقتی سیاستهای کلی را ابلاغ فرمودند اشاره به استفاده از علم ودانائی متخصصین دراین امررا یاد آور شده اند.

اولین جلسه اقتصاد دانش بنیان در سال اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال در شهرستان مرند برگزار شد

 

به گزارش جوان فردا ازمرند

دبیر این کمیته از مظلومیت جلسات این کمیته گفت

فرماندار مرند دراین جلسه گفت از جلسات بعدی باید تمامی مدعوین حضورداشته باشند.

جلسه قبلی این کمیته در جریان دیماه ۹۵ برگزار شده بود .

راستگو معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند در جلسه اقتصاد دانش بنیان گفت موضوع اقتصاد دانش بنیان اولین سرفصل وپیشتاز اقتصاد مقاومتی است

راستگو گفت ،رهبر معظم انقلاب وقتی سیاستهای کلی را ابلاغ فرمودند اشاره به استفاده از علم ودانائی متخصصین دراین امررا یاد آور شده اند.

راستگو افزود منظور از اقتصاد دانش بنیان یعنی وارد نمودن علم ودانائی به کشاورزی وصنعت وگردشگری واگر می خواهیم درتولیدکشاورزی وگردشگری وصنعت پیشرفت کنیم باید با علم ودانائی وارد این عرصه تولید شویم.

وی اشاره به محل مرکز اقتصاد دانش بنیان نمود وگفت دالان دفتر این مرکز در ساختمان دانشکده فنی مهندسی می باشد .باید ادارات در تشکیل چنین شرکتها فعال باشند ومراجعین جوان که مستعد این امر میباشد همه باید کمک کنیم تا در امر وارد نمودن علم ودانائی بطریق مردمی جدی باشیم .

باید جوانان دانشگاهی وارد این عرصه شوند تا از توان این جوانان در امر توسعه صنعت و گردشگری وکشاورزی واشتغالزائی در جامعه بهرمند شویم .

فرماندار مرند در مورد پرداخت تسهیلات دراین امر گفت دولت درراستای اقتصاد مقاومتی برنامه های خاص دارد الحمدالله اقتصاد دانش بنیان پیشتازترین برنامه می باشد .

فرماندار مرند ایران را با آمریکا وژاپن مقایسه کرد وگفت آمریکا با ۳۶۰میلیون جمعیت دارای ۸۰۰هزار کارمند دولتی دارد وژاپن با ۱۲۰میلیون جمعیت دارای ۳۵۰هزار کارمند دولتی دارد ولی ایران اسلامی با ۸۰میلیون جمعیت دارای ۴ میلیون کارمند دولتی دارد چرا چنین است ؟

باید دراین مورد دانشگاهیان وارد عرصه رقابت با آمریکا و کشورهای پیشرفته شوند اگر جوان ودانشمن ایرانی دست به ساخت موشک وماهواره می زند قطعا درامر اقتصاد دناش بنیان هم می تواند به قله های بالا دست یابد .

فرماندار مرند از جوانان دنبال اشتغال گفت بیائید از این فرصت طلائی استفاده کنید پول ودر آمد در بخش خصووصی است

فرماندار مرن از خبرنگاران خواست حقیقت را به جامعه برسانندوقتی ما از تسهیلات می گوئیم خبرنگاری سوال می کند چندتا اشتغال زائی را موجب شده است .باید بپرسد اگر این تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت نمی شد وضعیت کارخانه چه می شد وچقدر بیکار به آمار بیکاری بیشتر افزوده میشد

باید دانشگاهیان به یاری صنعت وگردشگری وکشاورزی بشتابند وبه کشاورز در امر مصرف آب وبرق یاری کنند

راستگو گفت برای اشتغال یک جوان ۱۰۰میلیون پول لازم است ولی در امر کشاورزی با توجه به وجود پتانسیل های موجود درشهرستان مرند بایک همت همگانی می توانیم اشتغالزائی را بالا ببریم

وی از کاشت گل محمدی در روستای میاب خبرداد وگفت این آقا چندین کشورهای خارجی رادیده والان در کشور خود دنبال کاشت گل مهمدی در ۱۰هکتاررا شروع کرده است .

در ایبن جلسه دکتر غیبی رئیس دانشگاه پیام نور مرند ومهندس رحمانی رئیس جهادکشاورزی نظر کارزشناسی خودرا درامر اقتصاد دانش بنیان بیان کردند .