زنگ اصلاح در تشکیلات اصلاح طلبان مرند زنگ خطر برای اصولگرایان مرند

برحسب شنیده ها پیرو برنامه چینی قبلی اصلاح طلبان تندرو درمدت زمان کوتاه امور ریاستی خیمه اصلاح طلبان واقعی وتندرو را قبل از انتخابات ریاست جمهوری وشوراها بدست گرفتند .این امر موجب دلخوری داخلی را موجب شده بود ولی با حفظ اتحاد خود واجرای دموکراسی داخلی خواستند انتخابات را سپری کنند. ونتیجه بازی انتخابات را به خیمه از هم پاشیده اصولگرایان که عاملین آن تندرو بودند نبازند.


?زنگ اصلاح درتشکیلات اصلاح طلبان مرند بصدا در آمد.

پست ریاست در تشکیلات اصلاح طلبان مرند حذف ودبیراصلاح طلبان مسئولیت ریاست راهم برعهده خواهد داشت ومدت زمان دبیری به شس ماه تقلیل یافت.
برحسب شنیده ها پیرو برنامه چینی قبلی اصلاح طلبان تندرو درمدت زمان کوتاه امور ریاستی خیمه اصلاح طلبان واقعی وتندرو را قبل از انتخابات ریاست جمهوری وشوراها بدست گرفتند .این امر موجب دلخوری داخلی را موجب شده بود ولی با حفظ اتحاد خود واجرای دموکراسی داخلی خواستند انتخابات را سپری کنند. ونتیجه بازی انتخابات را به خیمه از هم پاشیده اصولگرایان که عاملین آن تندرو بودند نبازند.
باید گفت اصلاح طلبان ریشه های مردمی خودرا در مرند در انتخابات مجلس دهم با حمایت از یک اصولگرای واقعی ارزشی بنام شافعی در جامعه آبیاری کود دار نمودند.

اصولگرایان تندرو در انتخابات مجلس دهم نتوانستتد کثیری ازاصولگرایان واقعی ارزشی را با خود همراه کنند این امر باعث شد تعدادی کثیری از اصولگرایان واقعی که تعدادی از آنها در سایه وتعدادی از آنها آشکارا در کنار شافعی دوش بدوش اصلاح طلبان واقعی فعالیت انتخاباتی نمودند. این وضعیت در انتخابات ریاست جمهوری هم در مرند بین اصلاح طلبان واقعی وجمع کثیری از اصولگرایان واقعی با هماهنگی کامل ادامه یافت .
باید گفت حمایت اصلاح طلبان واقعی از یک نیروی ارزشی واصولگرای واقعی مانند شافعی بخاطر حساس بودن وضعیت شهرستان مرند از لحاظ اقتصادی وتعطیلی کارخانجات ومعضل بیکاری بود.
اصلاح طلبان درراستای توسعه اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی، صنعتی وسیاسی از شافعی حمایت کردند وشافعی را از نیروهای انقلابی ارزشی واقعی دانستندوحمایت نمودند.
این حمایت در انتخابات ریاست جمهوری در مرند جواب داد.وجمع کثیری از اصولگرایان وکل نیروهای ستادی شافعی در ستاد روحانی فعالیت نمودند اصولگرایان سردمدار مرند غافل از این بودند نیروهای ستاد منتخبی آنهادر مجلس دهم در ستاد روحانی فعالیت داشتند ودارند.
حال در خیمه اصلاح طلبان کلید اصلاح قفل هارا یکی یکی باز خواهد کرد.
ما همچنان منتظریم اصولگرایان مرندهم زنگ کلید اصلاح را بصدا در آورند ووضعیت از هم پاشیده خود را سامان بخشند. اصولگرایان تندرو که در انتخابات دور دهم که یک نیروی ارزشی واقعی را کنار گذاشتند واز یک شخص حمایت کردند با توجه باینکه اصل بر برائت است با بصدا در آوردن زنگ اصلاح در خیمه اصولگرایان برائت را حاصل نمایند.

وباید اصولگرایان مرند خانه تکانی نمایند واز مدیریت غیر بومی مغرض وبد خواه مرند پرهیز نمایند تا وحدت از رفته را باز یابند .که سخت است ‼️.چون دستهای پنهان غیر بومی در جرگه اصولگرایی بدنبال منافع خود هستند .
پس تا دیر نشده اصولگرایان مرند باید خودرا باز یابند.
واصلاح طلبان واقعی مرندهم احزاب نو رسیده را میدان دار اصلاح طلبان ننمایند .اگر چنین باشد اصلاحات مرند مانند اصولگرایان مرند از هم خواهد پاشید.
ما علاقه مندهستیم اصولگرایان مرند دراصلاح خود واصلاح طلبان مرند با اصلاح خود درتداوم سیاستهای هردو جناح درراستای صیانت از آرمانهای انقلاب ونظام مقدس جمهوری اسلامی وبا محترم شمردن عقاید یکدیگر مانند دوبال انقلاب در جامعه نقش های سیاسی خودرا در امر پیشرفت وتوسعه جامعه کوشا باشند .
نویسنده :ر _میابی