دستور صریح شافعی درمورد بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی برای اجرای ماده ۲۳

مصاحبه اختصاصی تلفنی سردبیر جوان فردا با مهندس شافعی درمورد بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند

بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند با دستور صریح مهندس شافعی دهان مدعیان دروغین را بست.

به گزارش خبرنگار جوان فردا

شافعی دستور فصل الخطاب  بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی را صادر کرد
مصاحبه اختصاصی تلفنی سردبیر جوان فردا با مهندس شافعی درمورد بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند
مهندس شافعی درپاسخ سوال جوان فردا درمورد روند اجرائی وفرآیند قانونی بیمارستانر۳۰۴ تختخوابی شهرستان مرند گفت
نظر براینکه این بیمارستان قبلا با پیگیریهای دکتر شیخ رئیس شبکه بهداشت ودرمان ودکتر صومی قائم مقام وزیر دراستان ورئیس دانشگاه علوم پزشکی وپیگیریهای فرماندار وامام جمعه مرند مبنی براینکه مرند مستحق چنین بیمارستانی با توجه به تعداد جمعیت می باشد لذا درجریان سال ۹۵ دستورماده ۲۰ جهت دعوت از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری با چهار مرحیه اطلاعیه ولی سرمایه گذاری برای چنین کاری داوطلب پیدا نشد لذا با پیگیریهای امام جمعه مرند وفرماندار مرند ودکتر شیخ ودکتر صومی ودرخواست مردم لذا دکتر هاشمی زاده وزیر موضوع عدم وجود سرمایه گذار بخش خصوصی دراین مورد لذا نامه به سازمان برنامه وبودجه اعلام داشتند لذا در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ پیشنهاد وزیر به کمیسیون ماده ۲۳ ارجاع شدتا از بودجه دولتی این بیمارستان عملیات فیزیکی خودرا شروع نماید وی گفت بزودی شاهد شروع عملیاتی این بیمارستان درمرند را خواهیم بود.