دکتر علیزاده بعداز گذشت هفت صندلی ریاست سماء را بالاحبار تحویل گلمحمدی داد

علیزاده در جلسه تودیع خود گفت این انتخاب خلاف قانون است حکم وابلاغ بنده باقی است ولی نمی دانم تصمیم گیران محترم چطور چنین تصمیم را گرفته اند .ولی چون بزرگان برچنین تصمیم مصر هسند منهم تمکین می نمایم واز دوستان وهمکاران حلیت می طلبم وبه آقای گل محمدی تبریک عرض می نمایم .

دکتر علیزاده بعداز گذشت هفت صندلی ریاست سماء را بالاحبار تحویل گلمحمدی داد

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند
طی مراسمی جلسه تودیع ومعارفه رئیس دانشکده سما در مرند برگزار شد
علیزاده رئیس دانشکده سما دارای مدرک دکترا بود صندلی خودرا بعد از هفت سال تحویل گلمحمدی داد .گلمحمدی دارای مدرک فوق لیسانس می باشد.
علیزاده در جلسه تودیع خود گفت این انتخاب خلاف قانون است حکم وابلاغ بنده باقی است ولی نمی دانم تصمیم گیران محترم چطور چنین تصمیم را گرفته اند .ولی چون بزرگان برچنین تصمیم مصر هسند منهم تمکین می نمایم واز دوستان وهمکاران حلیت می طلبم وبه آقای گل محمدی تبریک عرض می نمایم .
ولی باید گفت این کار درست نیست .
علیزاده از عملکرد خود وسوابق علمی خودرا به حضار رساند. وگفت نباید دانشگاه میدان زور آزمائی شود .
در این جلسه دکتر رضائی رئیس دانشگاه آزاد مرند و دکتر فرشاد ودکتر حسن زاده بابیان مطالبی از آقای علیزاده تشکر و قدردانی نمودند. واز اثرات مثبت دوران ریاست دکتر علیزاده نام نیک یاد نمود. ویک فرد تلاشگر ودلسوز
در آخر مهندس گلمحمدی ضمن تشکر از اعتماد مقامات عالی دانشگاه از زحمات دکتر علیزاده تشکر نمود وبرنامه های خود را درراستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی وبرنامه های مقامات عالی دانشگاه اعلام نمود وخودرا متعهد به انجام آنها نامید.

بعداز اتمام مراسم خبرنگار جوان فردا  با علیزاده رئیس دانشکده تودیع شده سما مصاحبه ای انجام داد که بزودی انتشار خواهدیافت