شورای شهرمرند با تاخیر بیشتر جلسه رسمی را شروع کرد .

جوان فردا:اسبقی دراین جلسه گفت تا من شهردارهستم نخواهم گذاشت ریالی به پیمانکار داده شودباید مشخص گردد کارحجمی یعنی چه ؟برای مثال موضوع هزینه سفره هفت سین چند سال پیش را مطرح نمود .وی گفت باید اسناد آورده شود .

جوان فردا از مرند

شورای شهرمرند با تاخیر بیشتر جلسه رسمی را شروع کرد .

شورای اسلامی شهرمرند راس ساعت ۱۶ طبق برنامه های مدون تشکیل جلسه داد ولی رسمیت یافتن جلسه بیش از یک ساعت طول کشید .علت تاخیر عدم حضور بعضی از اعضای شورای بود لذا بعدازتاخیر طولانی طبق دستور دکتر اکبر یحیوی رئیس شورای اسلامی شهرمرند رسمیت بودن جلسه باحضور اکثریت اعضای شورا اعلام فرمودند یحیوی بارسمیت یافتن جلسه خطاب به اعضای شورا وحاضرین مراجعین وبه دوخبرنگارحاضر گفت ، بعضی ازکانالها در این دوروز دست به شایعه سازی زده انداین شایعات کذب محض است .واین شایعات بجز اینکه روح وروان جامعه را خدشه دار می کند کاردیگری را انجام نمیدهد امیداست بعضی از کانالهای شایعه ساز دست ازاین کارهابردارند وشایعه سازی نکنند شورای شهرمرند در تصمیمات خود راسخ وثابت قدم می باشد.

دکتر سیاوش اسبقی وکارشناسان شهرداری آقایان مهندس صایح ایمانی ومهندس فرهادزاده ومهندس طهمزی و پیمانکار ترمیم پل ولایت و طراح ترمیم پل ولایت دراین جلسه حضور داشتند . کارشناسان شهرداری و طراح و پیمانکارپل ولایت پیشنهادات خودرا ارائه نمودند .

مهندس فرامز آخوندی عضو شورای اسلامی شهر گفت درکلیه پروژه هابه علت نظارت مشکل داریم ولی این بار میخواهیم خودطراح را ناظر بر پروژه ولایت کنیم تا بهانه های دیگررا جلوگیری نمائیم .

اسبقی دراین جلسه گفت تا من شهردارهستم نخواهم گذاشت ریالی به پیمانکار داده شودباید مشخص گردد کارحجمی یعنی چه ؟برای مثال موضوع هزینه سفره هفت سین چند سال پیش را مطرح نمود .وی گفت باید اسناد آورده شود .

یحیوی از شهردار خواست مدارک مورد استنادی را به شورا ارسال نمایند .

ولی اسبقی گفت مدارک ندارم ارائه دهم .وشفاها به شورا می گویم .

طهماسب پور دراین میان وارد بحث شد از مهندس بهرام عاقلی مدیر سازمان فضای سبز خواست اسناد ومدارک را به شورا تحویل نمایند .لازم به ذکر است طبق گفته عاقلی از مبلغ ۴میلیارد پیمانکار فقط ۹صدمیلیون تومان پرداخت شده است.

شورای شهر مرند با حضور اسبقی سرپرست شهرداری مرند پاسخگوی مراجعین مردمی بودند .شورای شهرامروز شاهد مراجعین دسته جمعی از مردم بود .وغریب باتفاق این امورات مراجعین میتوانست در ساختمان شهرداری حل گردد . چطور که با دستور سرپرست شهرداری ارجاع به مسئولین مربوطه شد . مصوبه ای مبنی بر حل مشکل مراجعین احساس نشد .

جوان فردا برای فردای جوان می اندیشد .

@JJAVANEFARDA