عاطفه داشتن یک خانواده یعنی در آن خانواده نگرانی نیست .

برگزاری همایش نحوه رفتار با کودکان با حضور ۱۰۰کارشناس ارشد از سراسر استان آذربایجانشرقی در شهرستان مرند به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند همایش نحوه رفتار با کودکان باحضور کارشاسان واساتید دانشگاهی به میزبانی اداره بهزیستی شهرستان مرند در ساختمان ماریانا برگزارشد در این همایش حسین محمدزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند به جوان […]

برگزاری همایش نحوه رفتار با کودکان با حضور ۱۰۰کارشناس ارشد از سراسر استان آذربایجانشرقی در شهرستان مرند
به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند


همایش نحوه رفتار با کودکان باحضور کارشاسان واساتید دانشگاهی به میزبانی اداره بهزیستی شهرستان مرند در ساختمان ماریانا برگزارشد در این همایش حسین محمدزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند به جوان فردا گفت تمام کارشناسان مدعوین از سراسر استان آذربایجان شرقی هستند که در امر تربیت مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست مدیریت یا مربی گری را برعهده دارد
محمدزاده افزود دکتر ناهید یوسف پور استاد دانشگاه پیام نور استان و منصور بیگی یکی ازکارشاسان با تجربه استانی در این همایش حضوردارند و مطالب علمی مورد بحث محور اصلی این همایش می باشد .

محمدزاده گفت حضور ۱۰۰کارشناس ارشد ومدیران و مربیان  مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست در این همایش نشان از این است که باید به امر نحوه رفتار با کودکان توجه گردد


محمد شریفی مدیر روابط عمومی اداره بهزیستی مرند به خبرنگار جوان فردا گفت
هدف از این همایش در شهرستان مرند شناساندن مرند از نظر سطح علمی در امر نحوه رفتار با کودکان می باشد واز طرفی نشانگر توجه خاص مسئولین بهزیستی باین امر است .وی افزود حضور خبرنگاران در اینگونه همایش باید پررنگتر باشد تا جامعه را بطرف علمی تر شدن رفتاربا کودکان هدایت نمود
دکتر یوسف پور استاد دانشگاه در همایش نحوه رفتار با کودکان گفت خانواده هائی که توجه خاص به عاطفه دارند در آن خانواده ها تربیت کودکان مشکل نداردوقتی خانواده ای اصول صحبت کردن با کودکان را رعایت نماید کودکان آن خانواده سربار جامعه نمیشوندوموفق ترین خانواده ها درجامعه هستند.

وی افزود تربیت کودکان در هر جامعه با مادران است .عاطفه یک اصل مهم در پایداری خانواده ها وجامعه می باشد .یوسف پور گفت خانواده هائی که عاطفه ای قوی دارند ویژگی خاصی در آن خانواده دیده میشود .در این خانواده ها افراد خانواده به یکدیگر احترام خاص قائلند و حق دارند در مورد مسائل خانواده و ارائه طریق جهت حل مشکل اظهار نظر نمایند. با توجه به بررسی های انجام گرفته خانواده هائی که از عاطفه دورند با مشکل روانی درونی مواجه هستند .عاطفه داشتن یک خانواده یعنی در آن خانواده نگرانی نیست .