رفع نگرانی از پل ولایت مرند حتمی است .

جوان فردا : برحسب وظیفه ذاتی خبرنگاری که با اخبار راستین باید به جامعه امیدواری بدهد لذا مدیر مسئول جوان فردا در محل کارگاه پیمانکار ترمیم پل ولایت حضور یافت و با مسئول ومدیر کارگاه به گفتگو پرداخت . این پروژه که نگرانی مردم و مسئولین را به خاطر سهل انگاری پیمانکار قبل که پرونده آن ممکن است در دستگاه قضا باشد . ولی با پیگیریهای اعضای شورای شهر و با پیگیریهای دکتر میر سیاوش اسبقی سرپرست وقت شهرداری مرند و حال با پیگیریهای مهندس حسین کاوه شهردارمرند در حال ترمیم می باشد.

حضور مدیر مسئول جوان فردا جهت تهیه گزارش از چگونگی روند وپیشرفت پل ولایت در شهر مرند


برحسب وظیفه ذاتی خبرنگاری که با اخبار راستین باید به جامعه امیدواری بدهد لذا مدیر مسئول جوان فردا در محل کارگاه پیمانکار ترمیم پل ولایت حضور یافت و با مسئول ومدیر کارگاه به گفتگو پرداخت . این پروژه که نگرانی مردم و مسئولین را به خاطر سهل انگاری پیمانکار قبل که پرونده آن ممکن است در دستگاه قضا باشد . ولی با پیگیریهای اعضای شورای شهر و با پیگیریهای دکتر میر سیاوش اسبقی سرپرست وقت شهرداری مرند و حال با پیگیریهای مهندس حسین کاوه شهردارمرند در حال ترمیم می باشد.

کارشناس ومهندس این امر به جوان فردا گفت.
تزریق بتن به مرحله اول این پروژه انجام گرفته و انکراژ در این مرحله پایان یافته ولی در شروع مرحله دوم هستیم که باید جهت شروع مرحله دوم لازم است سه متر خاکریزی انجام گیرد تا دستگاه مربوطه که دیرل خاص است بکار افتد و اصل مشکل ما در قسمت دوخانه است که منتهی به دریچه است که وضعیت خوبی ندارد وریزش زیادی دارد. ولی با توکل به خدا این مرحله که آخرین مرحله خواهد بود از باند مقابل تزریق بتن انجام خواهد گرفت و انکراژها هم با روش خاص در این مرحله انجام می گیرد .
وی گفت دراین مورد اعضای شورای شهر و شهردار به جد پیگیر این امر هستند و مدیر عامل شرکت پیمانکاری هم در تلاشند با دقت و سرعت کامل این معیوبات را بر طرف نمایند .

 

نوع روش ترمیم پل ولایت بطریق ذیل می باشد.

انکراژ– Anchorage

در پروژه های بزرگراهی و برای پایدارسازی خاکبرداریها و شیبها بوده است .ولی امروزه به صورت روز افزون در پایدارسازی دیواره خاکبرداریها در محیطهای شهری نیز مورد استفاده قرار میگیرد .در این روش پس از حفر گمانه وجایگذاری مهاری، بخشی از انتهای گمانه تزریق گردیده و مهارها با جک کشیده میشوند تفاوت اصلی سیستم انکر ونیلینگ خاک در این است که نیروی پیش تنیدگی خاصی در سیستم نیلینگ اعمال نمیشود و حرکت توده خاک است کهموجب ایجاد نیرو در میخها میشود ولی در سیستم مهاری به دلیل پیش تنیدگی مهارها، قبل از حرکت توده خاک نیرویبزرگی وجود دارد که سبب کاهش قابل توجه تغییر شکل ها میشود.

اجزای اصلی در پایدارسازی با استفاده از مهار (انکر) به قرار زیر میباشد:

  1. استرند :کابل تنیده شده از چند رشته مفتول فولادی میباشد .این مفتول های فولادیدارای مقاومت بالا (حدود ۱۸۶۰ مگاپاسکال) میباشند .میتوان به جای

  2. استرند از فولاد نیزاستفاده نمود که در این حالت نیرو یپیش تنیدگی قابل اعمال با توجه به مقاوت پایین ترفولاد (حدود ۴۰۰ مگاپاسکال) نسبت به انکر کمتر

  3. میباشد. استفاده از استرند یا فولاد باتوجه به شرایط پروژه تعیین میشود.

  4. فاصله نگهدار :برای دسته کردن چند رشته استرند در یک مهار و ثابت نگهداشتن آنهانسبت به یکدیگر و رعایت حداقل فاصله مجاز بین رشته های استرند از فاصله رنگهدارهااستفاده میشود.

  5. شلنگهای تزریق :برای اطمینان از پر شدن گمانه با دوغاب در حین تزریق گمانه از یک یاچند شلنگ با طولی حداقل برابر با طول مهار استفاده میشود.

  6. پکر :برای تزریق تحت فشار از پکر استفاده میشود .دوخت های پکر باید به گونه ای باشدکه تحمل فشارهای تزریق را داشته باشد.  آب بندی ابتدا و انتهای پکر باید به صورتمناسبی انجام گیرد تا در هنگام پرکردن پکر توسط دوغاب و یا تزریق تحت فشارِ طول گیردارمهار، نشت اتفاق نیافتد.

  7. غلاف استرند :به منظور جلوگیری از چسبیدن و درگیر شدن استرندها به دوغاب و اطمیناناز عدم انتقال نیروی مهار به خاک در طول آزاد، استرند در طول آزاد مهار در داخل غلافنگهداشته میشوند.

  8. سر انکر: سر انکر یک استوانه دارای چند سوراخ مخروطی شکل در قاعده آن میباشد که بهمنظور انتقال نیروی کششی مهار از استرند بر روی مهار در سر گمانه نصب میشود.

  9. گوه: قطعات فولادی مخروطی شکل تو خالی که در اطراف هر رشته استرند در داخلسوراخ سر انکر و به منظور قفل

  10. کردن استرند استفاده میشود. لازم به ذکر است که درصورت استفاده از میگلرد به جای استرند در انکر نیاز به بعضی از اجزای فوق نمیباشد.

برای جلوگیری از رانش خاک میتوان از شمعهای فولادی نیز استفاده نمود .برای اجرای این شمع ها ابتدا عملیات حفاریچاه در فواصل ارائه شده توسط مهندس طراح انجام میگیرد .عمق این چاهها برابر با عمق گود به اضافه مقداری برایاجرای شمع بتنی میباشد .شمع های بتنی برای تامین گیرداری پروفیل ها بوده و طول آن به میزان ۲۵ تا ۳۵ درصد عمقگود، پایین تر از رقوم کف گود در نظر گرفته میشود. پس از بتن ریزی در محل مورد نظر در انتهای چاه حفر شده، شمع های فولادی در چاه قرار داده شده و به این صورت شمع فولادی با انتهای گیردار بوجود می آید. سپس میتوان گودبرداریرا به صورت مرحله به مرحله آغاز نمود.

نصب: برای نصب سیستم شمع و انکر، در ابتدا و قبل از شروع عملیات خاکبرداری چاههای مورد نیاز برای قرار دادن شمع های­­ فولادی و یا بتنی تا تراز مورد نظر حفر شده و سپس شمع ها­ بصورت پیش ساخته و یا اجرای در جا در محلخود نصب میشوند. سپس کار خاکبرداری مرحله ای و نصب مهارها تا رسیدن به تراز مورد نیاز انجام میگیرد.