مهندس نجاتی مدیر کل صنعت ومعدن و تجارت استان : رکود تولید موجب فساد در جامعه میشود

مهندس نجاتی گفت جهت جلوگیری ار فساد شدن جامعه از کلیه مسئولین ادارات  به خصوص بانک ها کار فرمایان وکار آفرینان و سرمایه گزاران را یاری نماینند

مهندس نجاتی گفت جهت جلوگیری ار فساد شدن جامعه از کلیه مسئولین ادارات  به خصوص بانک ها کار فرمایان وکار آفرینان و سرمایه گزاران را یاری نماینند