سَردارم،! سَری دارم ،! سَری که سَر، سَری دارد،! سَرِ دارم !،سَرم را گیر دشمن در کمین است .

آقای فرماندار میتوان با چنین شخصیتها روبه جلو حرکت کردوپروژه هارابه اتمام رساند

علیپور

بسمه تعالی

جناب آقای مهدی علیپور

خداوند به محمد(ص) هستی را آراست ورواق رواق آن را آذین بست وبربام آن شعله جاودانه نام اورا افروزید.

هستی درنشیب نیستی بود که محمد ص را خداوند از مشرق آن بردَماند واورا برسریر هستی ویران برنشاند تا آن را بازسازی کند وستونهای فرسوده آن را استوار سازدوانسان را که پایه های هستی رابردوش ناتوان وازهم گسسته خود داشت ،ازنوبسازد.

رشحه هایی ازروح محمد به هر قلبی که باریده وبه هر روحی که فروچکیده درآن نیرو،شادابی وجهشی پدیدار آورده است که توانستند درزمان کوتاه ، راه های دشوار گذررا بپیماید واز مردابهاولجن زارها خودرا بیرون بکشد ، حصار گناه رادر هم بشکند واز بیغوله های شرکت خودرا برهاندوبه آستان بندی حق راه یابد ، آستانی که درآن ملال نیست ، اندوه به آن راه ندارد وعشق درآن فرمانرواست وبس. وخدا عاشقانه پرستیده وبندگی می شود وانسان راه یافته به این آستان به عبادت عشق می ورزد ودرپرتو این عشق ، به مقام برترینها درنزد خدا فراز می رود که این فرموده رسول خداست

(افضل الناس من عشق العباده فعانقها واحبّهابقلبه وبا شرها بجسده وتفرغَ لها فهو یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یُسر)

((بهترین مردمان کسی است که به عبادت عشق بورزد وبا عبادت هم آغوش گردد واز قلب دوست اش بدارد و آن را با بدن انجام بدهد وخودرا دراختیار آن بگذارد ، وپابه آسانی ودر آسایش))

دراین قسمت از نامه خود ملزم می بینم نظر  فرماندار محترم وبومی وتلاشگروامام جمعه محبوب ودلسوز مرند روسای ادارت را براین جمله جلب نمایم .آقایان محترم پیشکسوتان ودلسوزان مرند نگذارید مرند سکوت یا سقوط نماید دست این مرد بسیجی را بگیرید تا نامحرمان به این شهرستان بدانند مرند با وحدت خود با حمایت مردم از مسئولین از هرگونه بحرانهاعبور خواهد نمود.

علیپور

جناب آقای مهدی علپور

حال که ناخدای کشتی شهرمرند را که با سرعت بیشتر درحرکت بود حال درحال سکون است اگر مدیریت جهادی نباشد قطعا سقوط ، شهرمرند را تهدید می کندشورای اسلامی مرند با اکثریت آرا (با ۹رای موافق ودورای مخالف)به حضرتعالی می سپارندجای خوشحالی است چون رشحه ای ازروح خمینی کبیر وشهدا بر شما باریده است وخوب می دانید که مرند درچند سال اخیر مواجه با طوفانهاونامهربانیهای شده است که ممکن است دراین نامهربانیها وطوفانها دستهای پنهان ونامحرم وجودداشته است .آری سَردارم، سَری دارم ، سَری که سَر، سَری دارد، سَرِ دارم ،سَرم را گیر دشمن در کمین است .

ای کاش اعضای محترم شورای اسلامی شهرمرند حضرتعالی را با ۱۱ رای قاطع به عنوان سکاندار شهرداری مرند انتخاب می کردنداز منظر مدیریت علمی وخروج از بحران باید این دورای مخالف را به فال نیک گرفت چون در جلسات علنی ارادت این دو مخالف محترم نظرات لطفشان نشان از دلسوزی وارادت بود چون وجود مخالف خود عامل پیشرفت می باشد تا مدیر زاویه دید خودرا بیش ازپیش بگشاید وزیر مجموعه خودرا وعملکرد زیر مجموعه را خوب رصد کند.

آری خوب میدانید نیروی انسانی هرسازمانی بخصوص در شهرداری سرمایه ملی می باشد.اکثرنیروهای شهرداری مرند درتمام واحدها بومی دلسوزند ودست بکارند وعده ای عزلت نشین .!!! می توان بااین نیروها که در سابقه آنها بسیجی بودن شعله ور است ومخلص هستند کارهای زیادی را درراستای خدمت به مردم انجام داد.وپروژه هایی که دردست اقدام هستند به اتمام رساند چون تمام پروژه ها دردوره قبل یعنی درزمان ریاست آقای سید رضا هاشمی بعداز تصویب شورای اسلامی شهرمرند درحال اجراست باید باتمام رسد باید با اجرائی شدن این پروژه ها اقتدار شورای اسلامی مرند مستحکم تر گردد.احترام به سلایق مختلف مدیران گذشته چون گذشته دانشگاهی است که بدون زحمت بدست مدیران فعلی می رسد واحترام به مصوبات شورا واجرائی نمودن تفکر شورائی یعنی اجرائی نمودن شورای اداری وحضور نماینده گان کارگران در شورای اداری ودعوت از صاحب نظران همشهری به این گونه جلسات وتامل با اصحاب رسانه ، اصحاب رسانه ای که تا حال قلم خودرا همیشه درراستای عمران وآبادانی وراستی چرخانده اند وارزش قلم خودرا جهت صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی حفاظت نموده اندهرچند براهل قلم نا مهربانیها وجفا کاریها شده است بااجرائی نمودن شایسته سالاری در داخل سازمان که ازنقاط مثبت وبارز درامر صیانت از حقوق شهروندی عامل پیشرفت خواهد شد.

جناب آقای علیپور   علیپور

گذر از بحران مصنوعی ایجادشده درمرند راباید بامدیریت جهادی با اجرائی نمودن فرمایش مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای مبنی بر همدلی وهمزبانی ممکن ساخت آری گذر ازاین بحران بادکنی را میتوان با نظر امام جمعه محبوب و.فرماندار بومی وروسای دیگر ادارت وهمکاری کلیه نیروهای شاغل در شهرداری اعم کارشناسان وکارمندان وکارگران وپیمانکاران که میدانم ازنظر دریافت حقوق در مضیقه می باشندوشورای محترم شهر واقشار مختلف مردم خیلی سهل تراز آنکه بعضی ها فکر می کنند ممکن ساخت وگذرکرد.موارد زیر جهت ترمیم شاخص های مدیریت حضرتعالی پیشنهاد می گردد.

۱ – تعیین مرزاقتدار وحاکمیت شورای شهر مرند

۲- سیاست برگیری ، سیاست واگذاری وسیاست عرضه وایجاد

۳- توسعه نقد وانتقاد پذیری

۴- تفکر آزمایشگاهی

۵- اندیشیدن غیر خطی

۶- ابتکار وخلاقیت

۷- مدیریت فرهنگ سازی

۸- مدیریت اطلاعات وتعامل

۹- سلامت جسمانی نیروها

۱۰- ثبات واعتماد روحی وروانی عمومی

۱۱- نهادسازی

۱۲- مدیریت گذار عبور

۱۳- شناخت محیط پیرامون وتوان کار در آن

۱۴ – نظم درامور

۱۵- داشتن معاونت های قوی نشان از مدیریت سالم است .

۱۶ – تشکیل کمیسیون های وکارگروهای قوی

۱۷- پیگیری پیگیری پیگیری و… وپیگیری درتمام امورات

رحیم میابی

با آرزوی موفقیت / مدیر سایت خبری جوان فردا