بزرگترین منطقه آزاد تجاری منطقه آزاد ارس

جوان فردا : جوان فردا از مهندس نریمان بعنوان مدیر با تجربه و کار کشته با سوابق درخشان خواستار است مواظب سیاستهای RG حسن نژاد نماینده قانونی باشند تا هر عملکرد هر مقامی اول بنام جمهوری اسلامی ثبت گردد بعد بنام خود انجام دهنده او ثبت شود . چون غصب امورات انجام یافته بدست دیگران ناکارآمدها را تنبل تر و کار آمدها را دلسردتر می نماید .

به گزارش جوان فردا
منطقه آزاد ارس بزرگترین منطقه آزاد تجاری کشور

با پیگیری مدرعامل منطقه آزاد ارس وعنایت ویژه دکتر عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور با پیشنهاد حاج کریم شافعی معاون کل محیط زیست کشور بیش از ۱۵۰۰۰هکتاراز اراضی موجود درمحدوده منطقه آزاد ارس که جز مناطق چهارگانه تحت حفاظت بود کاملاً از مناطق چهارگانه مزبور جدا و آزاد گردید وجهت تعیین کاربری های مورد محل در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس قرار گرفت .
با آزاد سازی این اراضی وسیع ارزش دارائی های سازمان منطقه آزاد ارس افزایش یافته و نیز محدودیتهای ناشی از مباحث زیست محیطی و اراضی مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید در منطقه آزاد ارس مرتفع می گردد.
اقدام شجاعانه دو ابر مرد آذربایجانی سازمان محیط زیست بعنوان یک شاهکار بی نظیر و غیر قابل تکرار در کارنامه عملکردی دولت تدبیر امید ثبت گردید .
امید است این حرکت نقطه ای عطفی در فرآیند توسعه منطقه آزاد ارس و شکوفائی این منطقه باشد .
جوان فردا از مهندس نریمان بعنوان مدیر با تجربه و کار کشته با سوابق درخشان خواستار است مواظب سیاستهای RG حسن نژاد نماینده قانونی باشند تا هر عملکرد هر مقامی اول بنام جمهوری اسلامی ثبت گردد بعد بنام خود انجام دهنده او ثبت شود . چون غصب امورات انجام یافته بدست دیگران ناکارآمدها را تنبل تر و کار آمدها را دلسردتر می نماید .