مهندس کرمی فرماندارویژه شهرستان مرند : مجموعه فرمانداری درخدمت به کارفرمایان وصنعتگران آماده خدمت است

فرماندارمرند درجلسه صنعتگران که باحضورمدیرکل وکارشناسان ورئیس اداره صنعت ومعدن تجارت شهرستان مرند وبا حضور صنعتگران  دردمند منطقه مرند گفت حال صنعت مرند درحال رکود است باید به این حال گریست.مجموعه فرمانداری از کلیه مسئولین ادارات وبانکها میخواهد به داد وفریاد این کارفرمایان برسند.ما درخدمت این سرمایه گذاران هستیم.

فرماندارمرند درجلسه صنعتگران که باحضورمدیرکل وکارشناسان ورئیس اداره صنعت ومعدن تجارت شهرستان مرند وبا حضور صنعتگران  دردمند منطقه مرند گفت حال صنعت مرند درحال رکود است باید به این حال گریست.مجموعه فرمانداری از کلیه مسئولین ادارات وبانکها میخواهد به داد وفریاد این کارفرمایان برسند.ما درخدمت این سرمایه گذاران هستیم.