بخشدار یا شهردار شدن به چه قیمت؟

کبوتران حرم انتخاباتی به چه قیمتی میخواهند بخشدار یا شهردار باشند ؟آیا با تخریب مسئولین بخصوص