فضای انقلابی یا فضای انتخاباتی

در فضای انتخابتی غوطه ور شدن سخت است