مقایسه عملکرد دهیاری روستای محبوب آباد با شهرداری بناب مرند

کارشناسان امر شهرسازی پایگاه خبری جوان فردا در نظر دارد جهت تزریق انرژی مثبت به دهیاران وشهرداران روشتاها وشهرهای مرند متراژ مقایسه را به راه اندازد .

چون از اعضای شورای شهر بناب خواستیم شهرداری بناب مرند را با شهرداری زنوز به ترازوی مقایسه در مورد عملکرد ۱۸ ماهه قرار دهیم تمایل نشان ندادند لذا خواتسیم لااقل با یکی از دهیاران روستاهای بخش مرکزی این مقایسه را انجام دهیم .

انشاالله باین زودی میزگرد بررسی عملکرد دهیاری روستای محبوب آیاد با شهرداری بناب برگزار خواهد شد .