روستای بابره در یک نگاه

بابرتین دو روستای چسبیده بهم هستند که با نامه های بابره سفلی و بابره علیا مشهور هستند 

بابرتین دو روستای چسبیده بهم هستند که با نامه های بابره سفلی و بابره علیا مشهور هستند