ناکارآمد ۷ ساله

ناکارآمدی نماینده حوزه انتخابیه خود را از توسعه باز میدارد مرند و جلفایکی از این باز مانده ها از توسعه است

یادداشت روز

ناکارآمدی نماینده حوزه انتخابیه خود را از توسعه باز میدارد مرند و جلفایکی از این باز مانده ها از توسعه است