یادداشت روز / شهرداری بناب مرند در گیر و دار قانون

مهندس زینالی رئیس شورای اسلامی شهر بناب مرند و ناصری در مصاحبه با جوان فردا از عملکرد شورا و شهردار گزارش دادند .زینالی از مردم به علت عدم کارآئی شهردار پوزش طلبید .

در هر جامعه ای اگرهم قانون ضعیف باشد باید همه گان مطیع قانون باشند چون نظم در جامعه با وجود قانون به واقعیت می پیوندد .
ولی افراد بی نظم دنبال نقاط مبهم قانون می گردند

پایگاه خبری جوان فردا جهت روشن شدن موضوع منتظر نتیجه  پرونده مفتوح در دیوان عدالت اداری هستیم ولی با توجه به وظیفه ذاتی رسانه ای جوان فردا با حضور خود در محلات بناب از عملکرد شورای اسلامی  شهر بناب و شهردار بناب گزارش تیه نمود . که این گزارش طی فیلمی در کانال خبری جوان فردا انتشار می یابد .

مهندس زینالی رئیس شورای اسلامی شهر بناب مرند و ناصری در مصاحبه با جوان فردا از عملکرد شورا و شهردار گزارش دادند .زینالی از مردم به علت عدم کارآئی شهردار پوزش طلبید .

دراین شهر ندیده ها را دیدیم .با بلوک جدول گذاری کرده بودند که این امر مورد اعتراض  رئیس شورا و دو عضو دیگر شورا قرار گرفت

ناصری از عملکرد شهردار دفاع کرد و فیلم انهم در کانال خبری جوان فردا پخش میشود .