بناب مرند شهر طلای سرخ

فرار از قانون ، بناب مرند را به بن بست کشانده است .

بناب مرند شهر طلای سرخ

ولی افسوس کیست بناب را از بن بست خارج کند ؟

نباید از قانون فرار کنیم

فرار از قانون ، بناب مرند را به بن بست کشانده است  .

چرا باید دو شهردار در یک شهر که جمعیت آن کمتر از ۲۰۰۰۰ هزار نفرند دارای دو شهردار باشد ؟
ناصری عضو شورای اسلامی بنبا مرند به جوان فردا گفت بازرسی استانداری مانع خدمت رسانی به موی بخش مندی است