بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند

بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند فدای دروغ های دروغگو

بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند دچار سردرگمی دروغهای دروغگو  قرار گرفته است

مسئولین اجرائی کارخود را می کنند ولی کاردزدی انتخاباتی مسئولین کارآمد را دلسر میکند

دستگاههای نظارتی کجا هستند تا فرهنگ دروغگوئی را از انتخابات بزدایندآری بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند می بایست در ۱۳۹۴ افتتاح می شد نه اینکه در سال ۹۸ منتظر کلنگ زنی باشد