آفت انقلاب ، تزویر و ریا و دروغگوئی است

تزویر وریا و دروغگوئی شمشیر تیز برنده ای انصاف و عدالت است وجود تزویر وریا و دروغگوئی در شخص در قدم اول نشان از دوری از انصاف است وقتی در کسی انصاف از بین برود عدالت از او دور میشود ..

المنصف کریم والظالم لئیم

انسان با انصاف بزرگ است و شخص ظالم فرو مایه و پست است

چه زیبا سخنی است که بزرگان در دوران گذشته فرموده اند که هرچقدر انصاف و مروت داشته باشیم عین عدالت را اجرا کرده ایم ولی ذافسوس در جهان امروز از انصاف و جوانمردی خبری نیست .

انصاف روح عدالت است عدالت نشان از وجود انصاف در جامعه و انسانه۹ای جامعه است .

تزویر وریا و دروغگوئی شمشیر تیز برنده ای انصاف و عدالت است وجود تزویر وریا و دروغگوئی در شخص  در قدم اول نشان از دوری از انصاف است وقتی در کسی انصاف از بین برود عدالت از او دور میشود ..

آفت بزرگی که جامعه انسانی را تهدید میکند وجود چاپلوسی است .

راستگوئی در جامعه ،جامعه را از نابودی نجات میدهد الصدق نجاح والکذاب فضاح راستگوئی موجب نجات است و دروغگوئی سبب رسوائی است .

ممکن است یک فرد برای رسیدن به مقام مانند نمایندگی مجلس و شوارهای شهر روستا و یا ریاست یک اداره برای چند روز چاپلوسی کند .

بعداز چهل سال آفقت بزرگ جامعه انقلابی ایران تزویر و ریا و دروغگوئی است .

چنان صحبتهائی میکنند که دشمن آن حرفها را می زند .

آری اگر دست اندر کاران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران  برنامه و تدبیریس برای مبارزه با چاپلوسان و تزویر کاران و ریاکاران و دروغگویان نیاندیشد .این جریان گروه انحرافی نسل جدید را از انقلاب دلسرد خواهد کرد .

اامام خمینی ره چنین روزها را پیش بینی کرده بود و فرمود نگذارید این انقلاب بدست نا اهلان و نا محرمان بیفتد. ولی افسوس نا اهلان و نا محرمان میدان دار شده اند روزی در امامزاده ها به بست می نشیند و روز بعد دستگاه قضائی را تخریب میکنند . و از سال ها پیش ترور شخصیت پیشکسوتان انقلاب توسط جریان گروه انحرافی کلید خورد  . تا اینکه بست نشینی ها شروع شد دستگاه قضائی را تخریب کردند .

امروز پیشکسوتان انقلاب عزلت نشین شده اند . از تریبون مجلس  حرفهائی پوپولیستی بگوش می رسد .

نگرانی در این مورد جدی است