هیات رئیسه شورای شهرمرند ضعیف است/ جایگاه شورا باید حفظ گردد

سخنی با فرماندار مرند


در طول ۱۸ ماه گذشته شورای شهر مرند نتوانست از جایگاه شورا دفاع کند ولی باید به آنهائی که نمی توانند از جایگاه پراهمیت شورا دفاع کنند از فرماندار میخواهیم با یک تدبیر در حفظ جایگاه شورای شهر مرند قدم بردارد تا با این قدم درسی به افرادی بدهد که باید ارزش جایگاه ها اولا متولی آن حفظ کند و بعد دیگران.
با برداشتن این قدم قطعا آنهائی که خود را بخواب زده اند بلکه از خواب بیدار شوند
در این مدت بخصوص در ۷ماه گذشته هیات رئیسه شورا نتوانست از اتاق تاریک شورا به بیرون بنگرد و نظاره گر واقعیتها باشد ‼️
افراد ضعیف در عملکرد همیشه از شخصیتهای صاحب قلم و صاحبنظر دورند و در اتاق تاریک دوره تسلسل را سپری می کنند
حال بگذریم
#جوان_فردا از فرماندار دلسوز عاحزانه میخواهد در حفظ جایگاه شورای شهر مرند تدبیری بیاندیشند تا جلسات مرتبط با وظیفه شورا در اتاق شورای شیشه ای نه در اتاق تاریک ظلمت تشکیل شود