سخن هفت عید در مرند و جلفا

در هفت سال گذشته داشته هایمان را از دست دادیم 

مرند و جلفا در ۷ سال گذشته نسبت به سالهای ۱۳۸۷ پسرفت چشم گیری داشت

در هفت سال گذشته داشته هایمان را از دست دادیم 

کارخانجات تعطیل تا در نیمه تعطیلی هستند

امار بیکاری بالا رفته است

طرح های ملی به فاینانس تبدیل شده است