مدیر مسئول جوان فردا نماینده قانونی را به مناظره دعوت کرد

میابی معتقد است مرند و جلفا در ۷ سال گذشته دچار پسروی شده است وی معتقد است عدم کارآئی نماینده قانونی مجلس و زیرآبزنی مدیران کارامد توسط حسننژاد موجب شده است که مرند و جلفا مدیران کارآمد را ازدست بدهد

با شروع سال انتخابات مجلس ۱۳۹۸ میابی مدیر مسئول جوان فردا حسننژاد نماینده قانونی را به مناظره دعوت کرد

میابی معتقد است مرند و جلفا در ۷ سال گذشته دچار پسروی شده است وی معتقد است عدم کارآئی نماینده قانونی مجلس و زیرآبزنی مدیران کارامد توسط حسننژاد موجب شده است که مرند و جلفا مدیران کارآمد را ازدست بدهد