فرماندارمرند فدای توطئه گران انتخاباتی نمیشود

گرشاسبی قطعا منافع ملی را ترجیح به منافع این و آن میداند گرشاسبی در سوابق خود بیش از ده ها انتخابات برگزار کرده است دارد و سوابق و نگرشهایشان  نشان از دفاع از منافع ملی است . 

دکتر داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مرند که در سابقه فرمانداری خود برگزاری انتخابات بچشم میخورد

گرشاسبی قطعا منافع ملی را ترجیح به منافع این و آن میداند گرشاسبی در سوابق خود بیش از ده ها انتخابات برگزار کرده است دارد و سوابق و نگرشهایشان  نشان از دفاع از منافع ملی است .

آیا گرشاسبی فدای توطئه گران انتخابات خواهد شد .