تخریب انقلابیون در دستور کار جریان گروه انحرافی شاخه نرم منافقین خلق

امروز با آنها قانع نشده اند دارند رزمندگان انقلابی را در استانها در تیر رس زهر آگین خود قرار دهند در تبریز دکتر #جوانپور رئیس دانشگاه آزاد را هدف قرار داده اند .

تخریب انقلابیون در دستور کار جریان گروه انحرافی شاخه نرم منافقین خلق

کانال های همصدا با معاندین انقلاب اخیرا در کانال های ضد انقلاب مانند رسویاب و آمد نیوز باهماهنگی عوامل داخلی دشمن دست به تخریب نیروهای انقلابی و رزمندگان جنگ تحمیلی در ۸سال دفاع مقدس که امروز افسران جنگ نرم هستند زده اند
اخیرا در کانال رسویاب جریان گروه انحرافی همصدا با اهداف دشمنان انقلاب دست به تخریب رزمنده ای بنام دکتر عزیز جوانپور هروی زده اند.
البته جریان گرو ه انحرافی شاخه نرم منافقین خلق این ترفند ها را خیلی وقت پیش سرلوحه برنامه های جهت براندازی نظام قرار داده بودند تا با تخریب پیشکسوتان انقلاب یاس و ناامیدی را به جامعه انقلابی القا کنند.
از دکتر #بهشتی تا #هاشمی رفسنجانی بزرگان انقلاب را اول ترور شخصیت کردند بعد ترور جانی را عملی کردند

امروز همان منافقین خلق با راه اندازی حریان گروه انحرافی از سال ۱۳۸۴ به عوامل داخلی خود دستور داده است افراد شاخص در جامعه انقلابی را مانتد دکتر #ولایتی و دیگر مسئولین با مارک زدن های مختلف ترور شخصیت کنند وبی اعتمادی را در جانمه رواج دهند

امروز با آنها قانع نشده اند دارند رزمندگان انقلابی را در استانها در تیر رس زهر آگین خود قرار دهند در تبریز دکتر #جوانپور رئیس دانشگاه آزاد را هدف قرار داده اند .

کانال رسویاب با انتشار عکس و مطلبی از دکتر #جوانپور ناشیانه دست به تخریب دکتر جوانپور و انقلابیون در استان زده است
آنچه از مطلب انتشار یافته در مورد دکتر جوانپور استنباط میشود علاوه بر غرض شخصی از منجر جرم شناسی همصدا شدن با منافقین خلق را نشان میدهد
امید است دستگاههای نظارتی هرچه سریعتر با ورود خود مدیران چنین کانال های در خط ملحد را افشا و بر ملا کنند

اخبار را از #جوان_فردا پیگیر باشید ?
?
@jjavanefarda