تقدیر و تشکر مدیریت و خبرنگاران #جوان_فردا از دکتر گرشاسبی

آنچه در مورد روستای ابرغان بخصوص در مورد #کارخانه دربسته مانده و #راکد خشکبار بدون هماهنگی قبلی باحضور دکتر فدائی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار، مالکین کارخانه ومدیر مسئول #جوان_فردا را جهت حل مشکل این کارخانه دراولین دقایق وقت اداری پذیرا شدید و مشکلات مالکین کارخانه را با جان و دل شنیدید کمال تشکر را داریم .

تقدیر و تشکر مدیریت و خبرنگاران #جوان_فردا از دکتر گرشاسبی

ن والقلم
جناب آقای دکتر گرشاسبی

معاون محترم استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند

باسلام وتحیات
توجه خاص حضرتعالی به اخبار راهگشای رسانه های محلی بخصوص به اخبار #جوان_فردا جای تقدیر و تشکر دارد

آنچه در مورد روستای ابرغان بخصوص در مورد #کارخانه دربسته مانده و #راکد خشکبار بدون هماهنگی قبلی باحضور دکتر فدائی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار، مالکین کارخانه ومدیر مسئول #جوان_فردا را جهت حل مشکل این کارخانه دراولین دقایق وقت اداری پذیرا شدید و مشکلات مالکین کارخانه را با جان و دل شنیدید کمال تشکر را داریم .

قطعا توجه حضرتعالی و معاونین وکارشناسان محترم فرمانداری و روسای ادارات به تغییرنگرش نسبت به توسعه مرند ایجاد امیدواری در راستای اهداف حاکمیت نظام و دولت تدببرامید در جامعه است .
حال با اصل قرار دادن لم یشکر المخلوق لا یشکر الخالق از زحمات حضرتعالی در باب پاسخ دادن به گوشی خبرنگاران کندیمیز برنامه سی و توجه خاص به اخبارهای راهگشا و پیشنهادات سازنده کمال تشکر را داریم

مدیریت وخبرنگاران #جوان_فردا

با #جوان_فردا همراه باشید
??
@jjavanefarda