روز سربازان گمنام امام زمان (عج) نام گذاری روز میلاد حضرت امام زمان (عج) به عنوان روز سربازان گمنام امام زمان در حقیقت بیانگر نقش و جایگاه کلیدی و راهبردی وزارت اطلاعات در صیانت از ارزش های اسلامی و منافع ملی در برابر هجمه بیگانگان و دشمنان اسلام و نظام است. تاریخ دقیق روز سربازان گمنام امام زمان (عج) در تقویم سال ۹۸

سربازان گمنام امام زمان (عج) از جمله مدافعان واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌ها و آرمان‌های واقعی آن هستند. با ما در دلگرم همراه شوید .

روز سربازان گمنام امام زمان (عج)

نام گذاری روز میلاد حضرت امام زمان (عج) به عنوان روز سربازان گمنام امام زمان در حقیقت بیانگر نقش و جایگاه کلیدی و راهبردی وزارت اطلاعات در صیانت از ارزش های اسلامی و منافع ملی در برابر هجمه بیگانگان و دشمنان اسلام و نظام است.

 

سربازان گمنام امام زمان (عج) از جمله مدافعان واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌ها و آرمان‌های واقعی آن هستند. با ما در دلگرم همراه شوید .
تاریخ دقیق روز سربازان گمنام امام زمان (عج) در تقویم سال ۹۸

تاریخ دقیق روز سربازان گمنام امام زمان (عج) در تقویم سال ۹۸

یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲۱ April 2019

۱۵ شعبان ١۴۴٠

تاریخ دقیق روز سربازان گمنام امام زمان (عج) در تقویم سال ۹۸