کلاس های مقدماتی خبرنگاری در مرند تشکیل شد

در این کلاسهای اموزشی خبرهای چالشی میابی در مورد حسن نژاد طبق موازین رسانه شناخت شده شد . یعنی اول عین خبر انتشار می یابد بعد نقد انجام می گیرد.

نخستین کلاس های مقدماتی خبرنگاری در مرند تشکیل شد

با هزینه شخصی خبرنگاران علاقمند به سواد رسانه ای با هماهنگی و پیگیری مهندس فرجی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مرند کلاسهای مقدماتی خبرنگاری در ساختمان اراشاد با تدریس اساتید مجرب آغاز شد

در این کلاسهای آموزشی خبرهای چالشی میابی در مورد حسن نژاد  طبق موازین رسانه شناخت شده شد . یعنی اول عین خبر انتشار می یابد بعد نقد انجام می گیرد.

میابی در این کلاس گفت چندین فقره شکایات حسننژاد و هم مرامان انها منجر به برائت میابی شده است .

قربانزاده گفت وقتی خبر درست بدون چاپلوسی می زنیم سر از دادگاه می آوریم .

حاشیه این کلاس این بود

میابی مدیر مسئول جوان فردا در جمع حتضرین از قربانزاده در مورد عملی شدن وعده حسننزاد در مورد ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب شهرداری یامچی پرسید ؟ قربانزاده در پاسخ گفت بعداز مدتهای طولانی خبری نیست و رئیس دفتر حسننژاد به گوشی من حواب نمیدهد .

میابی گفت مانند آب هرزندات سرِآب در سراب شد