انتقاد و نقدبر بیانیه روز معلم حسننژاد

جناب دکتر حسن نژاد مشکلات جامعه از زمانی آغاز شد که شماها از جمله دولت و مجلس به آموزش و پرورش نگاه مادی و صادراتی پیدا کردید و تربیت نیروی انسانی را مهم تلقی نکردید اگر شماها تویمجلس حداقل یک مصوبه به نفع معلمان تصویب کردید بیایید تقصیر همه را به دوش معلمان بیندازید

عجب پیام تبریکی کی میره این همه راه رو

پس مشکل اصلی جامعه از اقتصاد و اجتماعی و فرهنگی و هنری مشخص شد حالا بگردیم دنبال معلمان آقایان مسئول

جناب دکتر حسن نژاد مشکلات جامعه از زمانی آغاز شد که شماها از جمله دولت و مجلس به آموزش و پرورش نگاه مادی و صادراتی پیدا کردید و تربیت نیروی انسانی را مهم تلقی نکردید اگر شماها تویمجلس حداقل یک مصوبه به نفع معلمان تصویب کردید بیایید تقصیر همه را به دوش معلمان بیندازید