سرزنش معلمین یم خطای بزرگ است

با توجه به بیانیه حسننژاد در مورد روز معلم باید گفت سرزنش کردن معلم یک خطای بزرگ و نا بخشودنی است
مشروح نقد بزودی در جوان فردا انتشار می یابد

با توجه به بیانیه حسننژاد در مورد روز معلم باید گفت سرزنش کردن معلم یک خطای بزرگ و نا بخشودنی است
مشروح نقد بزودی در جوان فردا انتشار می یابد