مرند فروشان در انتخابات ۱۳۹۸ همچنان در کار خود هستند

با توجه به جریان انتخابات های گذشته مرند در سه دوره ۸ و ۹ ۱۰ مجلس شورای اسلامی دچار پس روی شدید شده است .

یادداشت روز  مدیر مسئول جوان فردا

با توجه به جریان انتخابات های گذشته مرند در سه دوره ۸ و ۹ ۱۰ مجلس شورای اسلامی دچار پس روی شدید شده است .

علت انرا باید در نا کا امدی نمایندگان این سه دوره مجلس دانست

همیشه بزرگان گفته اند  نماینده یک شهرستان اسوه آن شهرستان است ولی بعضی مواقع با تبلیغات زرگری و پوپولیستی و دروغگوئی جای گزین اسوه افراد فرصت طلب و ناکارآمد می گیرد .

مرند مستثنی از این امر نیست و. نمیتواند باشد ولی بعضی مدعیان مرندی که نویسنده آنها مرندفروش می نامد معتقد است اسوه را نباید مقتدا یا الگو معنی کرد بلکه باید حزن و اندوه را آورد این حزن و اندوه معنی کردن ریشه در قرآن دارد

در مرند بخصوص در انتخابات سال ۱۳۹۴  تعدادی سست عنصر  وتشنه صندلی سبز بهارستان از فردی ضعیف و  ضعیف النفس حمایت کردند تا دوره های بعدی بتوانند خودشان را به صندلی سبز بهارستان برسانند

ولی غافل از اینکه نسل جدید  میتواند سره  را از ناسره تشخیص دهند در این سه دوره مرند و جلفا با پسروی شدید مواجه شده است در انتخابات ۱۳۹۸ همان سست عنصرها بعنوان قیم مرند  زود هنگام پا به میدان تبلیغات زده اند ولی نمی دانند  تشنه گان صندلی سبز بهارستان مهره چینی کرده اند تا با ایجاد نفاق بین مرندیان دوباره یک بیگانه به مرند نماینده مجلس شود
ادامه دارد