‍ #استعمار_ترک / آیا #تاریخ_تکرار میشود ❓ آیا یهود در فکر / #استعمار_اسلام یا/ #ایران_اسلامی است ❓❓

(ای #خرس_ناپاک ! نمیخواهم قیافه ات را ببینم. من قدرت این را ندارم که یک وجب از خاک #فلسطین را بفروشم زیرا #فلسطین ملک شخصی من نیست #فلسطین مال مسلمانانی است که با #خونشان آنرا بدست آورده اند و از کف نمی دهند مگر با خونشان. من میدانم که شما غاصبان فلسطین را خواهید گرفت ولی میخواهم ما را #نکشته قدم در این سرزمین نگذارید .)

‍ #استعمار_ترک

آیا #تاریخ_تکرار میشود
آیا یهود در فکر#استعمار_اسلام یا #ایران_اسلامی است ❓❓

قسمت اول
نویسنده : #ر_میابی

اول کسی را که در این پیکار خائنانه هدف قرار دادند #سلطان_عبدالحمید این قهرمان مسلمان بود
قسمتی از سخنان #عبدالحمید با #قره_صو یهودی که عثمانی بود

(ای #خرس_ناپاک ! نمیخواهم قیافه ات را ببینم. من قدرت این را ندارم که یک وجب از خاک #فلسطین را بفروشم زیرا #فلسطین ملک شخصی من نیست #فلسطین مال مسلمانانی است که با #خونشان آنرا بدست آورده اند و از کف نمی دهند مگر با خونشان. من میدانم که شما غاصبان فلسطین را خواهید گرفت ولی میخواهم ما را #نکشته قدم در این سرزمین نگذارید .)

روانت شاد ای #عبدالحمید! تاریخ بتو جفا کرده تو را ظالم و ستمگر معرفی کرد در حالیکه تو فرد مومن و عادلی بودی . تو را خوش گذرانی معرفی کرد که صاحب کنیزانی زیبا و برده های بیشماری بودی در حالیکه #تو_یک_مسلمان پرهیز کار و فروتنی بوده ای ،، تاریخ تو را برای عرب دشمن معرفی کرد در صورتیکه به عرب #دلسوزی میکردی و در راه مصالح و منافعش تلاش میکردی تو هدفی جز استقلال کشورها و حمایت از توده ها نداشتی ولی توطئه های یهود به همکاری نقشه های استعمار کارخود را ساخت. میان تو و حکومت عادلانه تو جدائی انداخت و عملاً تو را از خلافت خلع نمود و عامل جنایت کسی جز (( #قره_صو_عثمانی )) یهود خائن نبود که ابتدا انقلاب جمعیت را خرابکار ( #انقلاب_و_ترقی !) را که بدست یهود و فرماسونرها رهبری می شد براه انداخت و بعد از خراب کاریهای زیاد خلافت عثمانی را سرنگون کرد ، در همین موقع بود استعمار در کلیه شئون اسلامی عثمانی مخصوصاً در پایتختش اسلامبول ریشه انداخت .

تحلیل و نظرات خود را به #جوان_فردا ارسال کنید

t.me/jjavanefarda