بنام آزادی ، آزادی را می کشند / خبرنگار ریالی بساز استعمار می رقصد/ توطئه دشمن در تسخیر خانه ملت در انتخبات ۱۳۹۸ / شورای نگهبان چه خواهد کرد؟

( شعار آزادی و برابری و برادری ) که شعار انقلاب فرانسه یهود می باشد زائیده تصمیماتی است که کنفرانس ( بوردو فراماسونی ) برای فریب دادن باقلّیت یهود بوجود آورده است

بنام آزادی ، آزادی را می کشند

خبرنگار ریالی بساز استعمار می رقصد

توطئه دشمن در تسخیر خانه ملت  در انتخبات ۱۳۹۸

نویسنده : #ر_میابی

( شعار آزادی و برابری و برادری ) که شعار انقلاب فرانسه یهود می باشد زائیده تصمیماتی است که کنفرانس  ( بوردو فراماسونی ) برای فریب دادن باقلّیت یهود بوجود آورده است

همین شعار در دست دلالان یهود  عنوانی است  برای بالا بردن سطح فساد و درهم شکستن قدرت کلیسا و هر زشتی را بنام آزادی تجویز نمودن، شعاری است که مسیحیان را به حمایت از اقلیت یهود می انگیزد تا از راه مساعدتهای مالی و بنام برادری و برابری توجه مسیحیان را نسبت باقلیت یهود جلب کند . درمیان اوهامی که یهود ترویج میکند آنچه بیش از همه مایه تعجب است و مردم را در برابر خود به خضوع واداشته این است که به  روزنامه اسم ( صاحبه الجلاله ) نهادند و سپس پیراهه های مقدس مآبانه و عوامفریب را بر آن بستند تا هرحیله ای را بآسانی بمرحله اجرا در آورند و مقام هر فرد مرموزی را خواستند بالا ببرند چنین روزنامه ای بهتر میتواند گمراه کرده و در افکار تازه جوانان موجی از شک و تردید بوجود آورد.

این وسیله بهتر میتواند راه اندیشه های احمقانه را بنام دانش و فرهنگ و آزادی  وتمدن به مغز افراد ضعیف باز کند . مادامی که یهود با سرمایه خود  و یا دیگران چنین روزنامه ای را اداره میکند  ویا اساساً مادامیکه برنامه روزنامه نگاری در دنیا بدست یهود  اداره میشود وسایل منتشر ساختن و معروف کردن مطبوعات را فراهم میسازد . رواج دادن به چنین اندیشه های زشت بنام آزادی عقیده و بزرگترین وسیله برای دعوت و سیطره آن بشمار خواهد رفت.

روزنامه در چنین مسیری گام برمیدارد واین چنین وظایفی را بعهده آن گذاشته اند ، خبرنگار ریالی بساز استعمار می  رقصد.

آنچه استعمار در نقشه های شومش  برای مبارزه با اسلام و متلاشی ساختن ستون بندی آن بخواهد ، انتشار میدهد جز افراد معدودی که روح آزادی و قلم پاکیزه دارند و در هرکشور مسلمانی هستند عده ای که قلم خود را برای دفاع از حق بکار انداخته  و در جانبداری از اسلام مقاومت بخرج میدهند ، باشد که روزنامه آنان توقیف و خودشان مطرود بوده باشند. کافیست که آنان دین خود را ادا کردند و وظیفه خود را انجام داده و خدارا  از خود خوشنود گردانیده اند آنان پاداش  خود را روز دادگاه الهی خواهند گرفت .

اما ادبا و ادبیات : با اینکه امروز ما ادبیاتی داریم که براساس روشهای پرشکوه و با عظمت اسلام گام بر میدارند . و ادبیات خود را با مطالب اسلامی زینت بخشیده و از لحاظ دینی ، ادبی ، اخلاقی ، نظام اجتماعی ، مقررات و حدود اسلامی را مراعات نموده و اسلوب ادبیات  بهتری را از نظر نثر یا شعر با سلام عرضه داشته اند با قلم ارجدار و روحیه های پاکی در راه خدمات دینی   و اسلامی میکوشند ، اگر همه ادبای ما مانند اینها بودند اجتماع اسلامی ماغیراز این بود که اکنون  ما مشاهده میکنیم و از  این همه انحطاط اخلاقی و نگرانیهای فکری و تشویشهای روانی و بالاخره از بهت زدگیها و جاه طلبیها خبری نبود

ولی با نهایت تاسف باید گفت  که همه ادباو اصحاب رسانه  به شاهراه اسلام و عظمت اسلام توجه ندارند مخصوصاً در زمینه های ادبیات نو خبرسازی که کاملا وجهه ای مادی بخود گرفته اند بعضی از آنان هدفی جز ریال ندارند و آب و رنگ پول را در مغز خود بنام خبر و شعر  به نظم کشیده و برای نیل به آرزوهایشان وسیله قرارداده اند ، اگر قلم خبرسازی آنان را فشار دهیم شراب می چکد و مطالب لغو احمقانه و اخبار فریبنده .

نقشه استعمار  این است که افراد ضعیف النفس و اسیر مال دنیا  در انتخابات ۱۳۹۸ وارد خانه ملت شوند . تا بعداز پیروزی در انتخابات با ارتباط برقرار کردن با نماینده مجلس وعده سرمایه کلان  را بدهد تا مصوبات مجلس در راستای اهداف دشمن و استعمار باشد

دراین مورد استعمار برای پیروزی اینگونه کاندیداها رو به خبرنگاران ریالی آورده است تا با زیر سوال بردن خدمات نظام جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته آنچه بر سر عبدالحمید اوردند بر سر ایران آورند .

حال کار شورای نگهبان سخت تر از این است که باید با هوشتر از گذشته در #گام_دوم_انقلاب  نقشه های گام دوم دشمن را نقش بر آب کند و دعوای اصولگرائی و اصلاح طلبی را کنار بگذارد افراد متعهد و متخصص و. انقلابی ریشه دار وارد خانه ملت شود